Loading

Newyddlen pwyllgorau a deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Tachwedd 2017

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae ymchwiliad y Pwyllgor, 'Llais cryfach i Gymru', ar fin dod i ben. Cynhaliodd y Pwyllgor ei sesiynau tystiolaeth olaf ar 25 Medi 2017.

Bydd y Pwyllgor yn rhannu ac yn profi ei ganfyddiadau cychwynnol o'r ymchwiliad gyda'i banel dinasyddion a phanel arbenigol yn ystod yr wythnosau nesaf, cyn cyflwyno adroddiad yn nes ymlaen yn nhymor yr hydref.

Mae'r dystiolaeth a gafwyd wedi adlewyrchu effaith gadael yr UE ar ddatganoli, sef blaenoriaeth arall y Pwyllgor y tymor hwn. Cynhaliodd y Pwyllgor seminar ar y cyd â'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar 18 Medi 2017, a ddaeth â rhanddeiliaid o bob cwr o'r DU at ei gilydd i drafod goblygiadau Bil yr UE (Ymadael) Llywodraeth y DU. Cynhaliodd y pwyllgorau sesiwn dystiolaeth ar y cyd ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol yn yr Adran dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, ar 6 Tachwedd, i drafod y Bil ymhellach.

Fel rhan o'i waith mae'r Pwyllgor wrthi'n ystyried Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr UE (Ymadael), ac mae wedi lansio ymchwiliad i'r Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth. Daw'r ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar 30 Tachwedd 2017.

Yn ogystal, mae'r Pwyllgor hefyd yn craffu ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a'r Bil Isafbris am Alcohol (Cymru), ynghyd â'i waith arferol yn ystyried is-ddeddfwriaeth.

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae'r Pwyllgor wedi parhau i graffu'n fanwl ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) y tymor hwn. Cyflwynwyd 156 gwelliant, a gafodd eu trafod gan y Pwyllgor. Roedd nifer o'r gwelliannau y cytunwyd arnynt yn rhoi grym i nifer o argymhellion Cyfnod 1 y Pwyllgor, gyda Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn ymrwymo i gyflwyno rhagor o welliannau yng Nghyfnod 3 i roi grym i argymhellion eraill y Pwyllgor. Mae’r gwaith deddfwriaethol arall a gyflawnwyd yn cynnwys craffu ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Canllawiau a Hawliadau Ariannol Llywodraeth y DU, y disgwylir cynnal dadl arno cyn y Nadolig.

Lansiodd y Pwyllgor ei adroddiad ar iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru ar 17 Hydref. Roedd dros 40 o randdeiliaid yn bresennol, a disgrifiad Mind Cymru o'r adroddiad oedd "rhagorol a thrylwyr". Ar Twitter, disgrifiwyd fideo byr y Pwyllgor am ei waith fel 'enghraifft hyfryd o ddull hygyrch o gyfleu canfyddiadau'. Hefyd, gorffennodd y Pwyllgor y gwaith o gasglu tystiolaeth ar gyfer ei ymchwiliad Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – cyhoeddir ei adroddiad cyn y Nadolig.

Yn ystod y tymor nesaf bydd y Pwyllgor yn casglu tystiolaeth lafar ar ei ymchwiliad i wella iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc, ac yn ymgynghori o ran ei ymchwiliad yn fuan i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol.

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Yn dilyn haf prysur yn lansio dau adroddiad, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd' a 'Y llanw'n troi? Adroddiad yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig', a lansio ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru, cytunodd y Pwyllgor ar raglen waith lawn ar gyfer tymor yr hydref.

Bu'r Aelodau'n ymweld â Solcer House, tŷ ynni cyntaf y DU sy'n gadarnhaol o ran carbon, a lansiodd ymchwiliad y Pwyllgor: 'Tai carbon isel: yr her'. Yn ogystal â chlywed tystiolaeth lafar ar gaffael bwyd, ymwelodd yr Aelodau â phroseswyr bwyd ledled Cymru i gasglu tystiolaeth ar gyfer yr ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd. Cynhaliodd y Pwyllgor weithdy hefyd i glywed safbwyntiau rhanddeiliaid ar Bolisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru a bu'n hwyluso cyfarfodydd y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd.

Yn nes ymlaen, bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar gyllideb ddrafft y Llywodraeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd. Cyn diwedd y tymor, bydd y Pwyllgor hefyd yn ymweld â phwyllgorau tebyg iddo yn yr Alban a Llundain i drafod meysydd o ddiddordeb cyffredin, gan gynnwys Brexit, a bydd yn cynnal ymchwiliad byr i ynni cymunedol.

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Yn ystod toriad yr haf cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Ddyfodol S4C, 'Tu allan i'r bocs' . Mae argymhellion yr adolygiad bellach yn cael eu hystyried fel rhan o’r adolygiad o S4C a gynhelir gan Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon y DU.

Mae'r Pwyllgor nawr yn ystyried materion allweddol o'i ymchwiliad i Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor hefyd wedi cytuno, ar wahoddiad Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, i ymgynghori ar sut y dylid defnyddio'r dyraniad o £100,000 yn y gyllideb ar gyfer y maes hwn.

Mae'r Pwyllgor wedi lansio dau ymchwiliad newydd y tymor hwn yn edrych ar yr Amgylchedd Hanesyddol a chyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau. Mae'r rhain yn parhau, fel ei ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati, lle mae'r Pwyllgor yn ystyried gofyn am ragor o wybodaeth gan ysgolion.

Mae'r Pwyllgor hefyd wedi cynnal ymchwiliad byr i'r Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru, a ddenodd rhywfaint o ddadlau cyhoeddus yn ystod yr haf. Mae'r Pwyllgor ar hyn o bryd yn disgwyl i Lywodraeth Cymru ryddhau rhagor o wybodaeth cyn ystyried y camau nesaf.

Mae'r Pwyllgor hefyd wedi cynnal sesiynau craffu cyffredinol gyda Chomisiynydd y Gymraeg.

Gan ragweld y cyflwynir Bil newydd ar gyfer y Gymraeg y flwyddyn nesaf, cafodd y Pwyllgor frîff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar y cynigion ar gyfer y Bil a bennwyd yn y Papur Gwyn 'Taro'r cydbwysedd iawn: Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg'.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes o ran y gyllideb.

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Lansiodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Seilwaith Digidol Cymru ym Mead Farm yn Caldicot ar 20 Medi. Mae'r fferm yn defnyddio cysylltedd digidol i fonitro a thracio lles a ffrwythlondeb gwartheg. Mae'r Pwyllgor wedi cael tystiolaeth sy'n ymwneud â masnach, twristiaeth a hyfforddiant/addysg ar gyfer ei ymchwiliad Gwerthu Cymru i'r Byd, gan gynnwys trafodaethau gyda chynrychiolwyr gwledydd bach eraill y tu allan i'r UE ynghylch sut y maent hwy yn gwneud pethau. Mae'r Pwyllgor hefyd wedi arwain dwy ddadl yn y Cyfarfod Llawn – un ar y fasnachfraint rheilffyrdd a'r Metro, ac un arall ar effaith tagfeydd ar wasanaethau bws. Hefyd ymwelodd yr aelodau â depot Treganna, i weld sut mae'r gweithredwyr rheilffyrdd yn paratoi ar gyfer yr hydref.

Cyn y Nadolig, bydd y Pwyllgor yn craffu ar y gyllideb, Comisiynydd Traffig Cymru, a gwaith Gyrfa Cymru. Bydd hefyd yn adolygu'r cynnydd ar adfywio canol trefi bum mlynedd ers gwaith y pwyllgor a'i rhagflaenodd yn y maes hwn. Bydd yn galw am dystiolaeth wrth i'r Pwyllgor fynd ati i graffu'n fanwl ar y Ddeddf Teithio Llesol.

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Yn ystod rhan gyntaf tymor yr hydref, mae'r Pwyllgor wedi parhau i gymryd tystiolaeth ar gyfer ei waith ar dlodi yng Nghymru. Mae wedi clywed gan nifer o dystion am wneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel. Anelir at orffen y gwaith hwn ym mis Tachwedd, gyda sesiwn dystiolaeth ar y cyd gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

Mae'r Pwyllgor wedi gorffen ei waith craffu Cyfnod 2 ar y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru), ac yn sgil hynny diwygiwyd y Bil i weithredu argymhelliad allweddol a wnaed yn Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor.

Er mwyn llywio ei waith craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 mewn perthynas â llywodraeth leol a chymunedau, cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Trysoryddion Cymru ar y pwysau a'r blaenoriaethau ym maes llywodraeth leol yng Nghymru.

Wedi i'r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) gael ei atgyfeirio iddo ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1, lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus ar egwyddorion cyffredinol y Bil. Bydd gweddill tymor yr hydref yn cael ei neilltuo'n bennaf i gael tystiolaeth ar gyfer ei waith craffu ar y Bil.

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Bu hwn yn dymor prysur iawn i'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Mae'r Pwyllgor wedi gwneud cryn dipyn o waith ar y Bil Ymadael â'r UE a'i oblygiadau i Gymru, gan gynnwys digwyddiad llwyddiannus i randdeiliaid, sesiwn dystiolaeth, a drafftio diwygiadau i'r Bil sydd bellach wedi'u cyflwyno yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae'r Pwyllgor yn parhau â'i ymchwiliad i wydnwch a pharodrwyd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit, ar ôl cael tystiolaeth a chynnal digwyddiadau i randdeiliaid yng Ngorllewin De Cymru a Dwyrain De Cymru. Mae'r Pwyllgor bellach yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad a'r allbwn o'r ymchwiliad.

Bu Cadeiryddion y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn bresennol mewn fforwm rhyng-seneddol yn San Steffan ar 12 Hydref 2017, a lluniwyd datganiad ar y cyd. Ymwelodd y Pwyllgor hefyd â Brwsel ar gyfer nifer o gyfarfodydd, gan gynnwys un gyda Mr Michel Barnier, Prif Negodwr Tasglu Erthygl 50.

Yn ystod y tymor hwn hefyd, ffurfiwyd Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a fydd yn cymryd tystiolaeth yng Nghyfnod 1 y Bil. Daeth ymgynghoriad yr Is-bwyllgor ar y Bil i ben ar 13 Tachwedd 2017.

Bydd y Pwyllgor yn craffu ar berfformiad a pharatoadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit gyda Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol, a bydd yn cynnal sesiwn graffu gyda'r Prif Weinidog y tymor hwn.

Mae'r Pwyllgor yn parhau i fonitro Brexit ac mae'n cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd wrth i'r broses o ymadael â'r UE fynd rhagddi.

Y Pwyllgor Cyllid

Treuliodd y Pwyllgor llawer o'i amser yn ystod tymor yr hydref i ganolbwyntio ar graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19. Yn sgil Deddf Cymru 2014 mae gweithdrefnau newydd wedi'u cyflwyno i graffu ar y gyllideb. Mae'r Pwyllgor yn canolbwyntio ei waith craffu ar y gyllideb ddrafft amlinellol, gan gynnwys sut y mae'n cyd-fynd â pholisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Am y tro cyntaf, mae'n rhaid iddo ystyried y rhagolygon o ran trethiant wrth baratoi ar gyfer gweithredu'r pŵer datganoledig dros drethi ym mis Ebrill 2018. Fel rhan o'r gwaith craffu ar y gyllideb yn yr hydref, mae'r Pwyllgor hefyd yn ystyried cynlluniau gwariant Comisiwn y Cynulliad, Swyddfa Archwilio Cymru ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Ym mis Hydref 2017, cyflwynodd y Pwyllgor ei Fil cyntaf – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru). Bydd y Cadeirydd, gan mai ef yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil, yn mynd gerbron y Pwyllgor Cydraddoldeb Llywodraeth Leol a Chymunedau fel rhan o'r gwaith craffu ar y Bil.

Mae'r Pwyllgor yn ymgynghori â rhanddeiliaid ar ei ymchwiliad i'r gost o ofalu am boblogaeth sy'n heneiddio a bydd yn cael tystiolaeth lafar yn y flwyddyn newydd. Hefyd yn y flwyddyn newydd, bydd y Pwyllgor yn parhau i fonitro'r paratoadau ar gyfer datganoli cyllidol trwy wahodd tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru, Awdurdod Refeniw Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, HMRC a'r Ysgrifennydd Gwladol. Mae'r Pwyllgor hefyd yn y broses o recriwtio Archwilydd Cyffredinol newydd i Gymru, gan fod yr Archwilydd Cyffredinol presennol yn ymadael ym mis Gorffennaf 2018.

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Yn ystod yr hydref, cawsom gyfarfodydd i wrando ar y dystiolaeth lafar ar gyfer ein hymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal; roeddem wedi cynnal yr ymgynghoriad ar gyfer ymatebion ysgrifenedig yn ystod y gwanwyn.

Yn dilyn hynny, aethom ati mewn ffordd wahanol i baratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru. Cawsom dystiolaeth gan Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cyllid pob un o'r Byrddau Iechyd, a hefyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac ADSS. Defnyddiwyd y dystiolaeth hon gennym i baratoi ar gyfer ein gwaith craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

Cytunodd y Pwyllgor hefyd ar ei adroddiad ar yr ymchwiliad i Glystyrau Gofal Sylfaenol. Yna, fe'i lansiwyd ar 12 Hydref.

Cyflwynwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), a chafodd ei atgyfeirio i'r Pwyllgor ganol mis Hydref. Cafodd ein haelodau frîff technegol ar y Bil gan swyddogion Llywodraeth Cymru, ac rydym wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus. Byddwn yn cael tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a rhanddeiliaid eraill ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr.

Cytunwyd ar yr adroddiad ar ein hymchwiliad i unigrwydd ac unigedd a byddwn yn lansio'r adroddiad ddechrau mis Rhagfyr.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar gyfer ein hymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc yn ystod yr haf. Mae'r ymatebion wedi'u cyhoeddi a byddwn yn cynnal sesiynau tystiolaeth lafar ddechrau'r flwyddyn nesaf.

Y Pwyllgor Deisebau

Ym mis Mai, bu'r Pwyllgor yn ystyried ei ddeiseb gyntaf, a gasglodd dros 5,000 o lofnodion. Gofynnodd y Pwyllgor am amser i drafod y ddeiseb P-05-756 Diogelu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf.

Ar 10 Hydref gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar ddeiseb P-05-710 Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus Pryd Bynnag y Bo’i Hangen Arnynt a gyflwynwyd gan Whiz-Kidz, sefydliad sy'n cynrychioli pobl ifanc anabl. Mae'r adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion sy'n ymwneud â gwasanaethau rheilffyrdd, bysiau a thacsis ac mae disgwyl iddo gael ei drafod cyn diwedd 2017.

Cytunwyd ar gynnig yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Hydref i ethol Rhun ap Iorwerth AC a Neil McEvoy AC yn aelodau o'r Pwyllgor Deisebau. Erbyn hyn mae gan y Pwyllgor bum aelod.

Yn ystod gweddill 2017, bydd yr Aelodau'n parhau i ystyried deisebau newydd derbyniadwy a diweddariadau i ddeisebau sydd dan sylw ar hyn o bryd. Bydd y Pwyllgor hefyd yn cynnal sesiynau tystiolaeth ar P-04-472 Gwnewch y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau yn ddeddf / P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig, P-05-736 Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mwy Hygyrch a P-05-751 Cydnabod achosion o Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae'r Pwyllgor wedi bod yn Craffu ar Gyfrifon y tymor hwn, gan ystyried cyfrifon ac adroddiadau blynyddol Comisiwn y Cynulliad, Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chwaraeon Cymru cyn y toriad hanner tymor. Bydd yn craffu ar Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru ar ôl hanner tymor. Daeth nifer o faterion i'r amlwg yn sgil y sesiynau hyn, ond, ar y cyfan, maent wedi dangos bod cyfrifon ac adroddiadau blynyddol y cyrff hyn mewn cyflwr da.

Bu'n rhaid i'r Pwyllgor hefyd ystyried Adroddiad Budd y Cyhoedd, a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, ynghylch methiannau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – roedd hwn yn adroddiad proffil uchel, a dyma'r tro cyntaf y bu'n rhaid i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ystyried adroddiad o'r fath.

Roedd y Pwyllgor yn falch o gynnal y Rhwydwaith Cyfrifon Cyhoeddus cyntaf, a daeth amrywiaeth eang o bobl sy'n ymwneud â chraffu ar Gyfrifon Cyhoeddus at ei gilydd o wahanol rannau o'r DU a thu hwnt. Roedd y Pwyllgor yn falch iawn o groesawu'r Fonesig Margaret Hodge AS yn brif areithydd ar gyfer y digwyddiad hwn, ynghyd â nifer o gyfranwyr eraill o fri.

Yn ystod y tymor nesaf bydd y Pwyllgor yn cychwyn ar ran gyntaf ei ymchwiliad hirdymor i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, a bydd yn ystyried Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chyhoeddi adroddiadau ar Reoli Meddyginiaethau a Chraffu ar Gyfrifon 2016-17.

Y Pwyllgor Craffu ar Waith Prif Weinidog Cymru

Cyfarfu'r Pwyllgor ddydd Gwener 27 Hydref yng Nghanolfan Pobl Ifanc Cwmbrân. Dewiswyd y lleoliad gan fod mwyafrif y cyfarfod yn canolbwyntio ar sut mae Llywodraeth Cymru yn ymgorffori hawliau plant a phobl ifanc yn ei deddfwriaeth, ei pholisïau a'i harferion. Cafodd amser ei neilltuo hefyd ar ddiwedd y cyfarfod i Aelodau ofyn nifer o gwestiynau i'r Prif Weinidog ar faterion cyfoes.

Cyn dechrau'r cyfarfod ffurfiol, cyfarfu'r Aelodau â phobl ifanc o ddwy ysgol leol, y Ganolfan a chynrychiolwyr y sgowtiaid i fynd ar drywydd sesiynau trafod cynharach a gynhaliwyd gyda chydweithwyr o'r tîm ymgysylltu â phobl ifanc. Yna codwyd llawer o'r materion a drafodwyd gyda'r Prif Weinidog yn ystod y sesiwn dystiolaeth. Eir ar drywydd mater eraill mewn gohebiaeth.

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd nesaf ym mis Chwefror 2018 yn Sir Drefaldwyn, a bydd y pwnc yn debygol o fod yn ymwneud â chynhyrchu bwyd a diogelwch bwyd.

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Mae'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad wedi parhau i edrych ar y materion sy'n deillio o'i ymchwiliad i lobïo, ac mae'n bwriadu cyflwyno adroddiad cyn Nadolig 2017. Mae'r Pwyllgor hefyd wedi ystyried y materion sy'n deillio o raglen ddiwygio'r Cynulliad a'r potensial i ddiwygio Adran 36 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 fel rhan o'r broses o weithredu Deddf Cymru 2017.

Deddfwriaeth

Er Ionawr 2017, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig pedwar Bil i’w hystyried gan y Cynulliad, sef:

Yn ogystal, mae Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru i’w ystyried gan y Cynulliad ym mis Rhagfyr 2016, ar hyn o bryd yng Nghyfnod 3, lle y bydd gan pob Aelod Cynulliad gyfle i ddadlau a phleidleisio ar welliannau i’r Bil.

Cyflwynwyd un Bil Pwyllgor er mis Ionawr 2017, sef: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru). Cyflwynwyd y Bil gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid. Pwyllgor arall (Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau) sy’n ymgynghori ynghylch barn y cyhoedd ar hyn o bryd ar egwyddorion cyffredinol y ddeddfwriaeth fel rhan o’r gwaith craffu yng Nghyfnod 1.

Ni chyflwynwyd yr un Bil Aelod na Bil Comisiwn y Cynulliad hyd yma yn y Pumed Cynulliad.

Dai Lloyd AC a lwyddodd ym malot cyntaf y Pumed Cynulliad ar gyfer Bil Aelod, a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2017. Ar 15 Mawrth 2017, cynhaliwyd dadl a phleidlais ar gynnig i sicrhau caniatâd y Cynulliad i’w alluogi i ddatblygu a chyflwyno Bil Diogelu Enwau lleoedd Hanesyddol Cymru. Fodd bynnag, ni chafwyd caniatâd i fwrw ymlaen â’r Bil. O ganlyniad, ni ellir cymryd camau pellach ar y Bil arfaethedig hwn.

Paul Davies AC a lwyddodd yn ail falot y Pumed Cynulliad ar gyfer Bil Aelod, a cynhaliwyd ar 28 Mawrth 2017. Ar 14 Mehefin 2017, cynhaliwyd dadl a phleidlais ar gynnig i sicrhau caniatâd y Cynulliad i’w alluogi i ddatblygu a chyflwyno Bil Awtistiaeth (Cymru). Sicrhawyd yr hawl i fwrw ymlaen â’r Bil, sy’n golygu bod gan Paul Davies tan 14 Gorffennaf 2018 i’w gyflwyno. Mae Paul Davies wrthi yn ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch ei syniadau ar gyfer y Bil.

Prif Ddiwrnod Penodedig

Hyd yn hyn yn ystod y Cynulliad hwn, mae’r holl gyfreithiau a gynigiwyd i’r Cynulliad eu hystyried wedi’u seilio ar fod gan y Cynulliad gymhwysedd i lunio deddfau ar unrhyw Bwnc a restrir yn Atodlen 7 i Ddeddf 2006. Fodd bynnag, mae Deddf Cymru 2017 yn newid cymhwysedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru o’r ‘Prif Ddiwrnod Penodedig’ (rhagwelir mai’r diwrnod hwn fydd 1 Ebrill 2018).

Os bydd y Cynulliad wedi cytuno ar egwyddorion cyffredinol Bil (hy os yw wedi cwblhau 'Cyfnod 1' ym mhroses ddeddfwriaethol y Cynulliad) cyn y Prif Ddiwrnod Penodedig, mae Deddf Cymru 2017 yn darparu y bydd y cwestiwn o ran a yw ei ddarpariaethau o fewn cymhwysedd ai peidio yn cael eu hystyried o dan y model rhoi pwerau presennol, o dan Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Os yw egwyddorion cyffredinol Bil yn cael eu cytuno ar y Prif Ddiwrnod Penodedig neu ar ei ôl, yna ystyrir ei ddarpariaethau o dan y model newydd cadw pwerau’n ôl o dan Ddeddf Cymru 2017.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.