Billeddeling Pas på den nye generation

Flere og flere rammes af deling af nøgenbilleder, det gælder alle og kan gå ud over hvem som helst

Det er vigtigt at vi får det bekæmpet og vi burde være stolte af dem der tør at dele deres historier.

HÆVNPORNO, NØGENBILLEDER kan være med til at ødelægge flere unges liv

Det der ikke kun kvinder der bliver ramt af billedeling....

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.