Oorlogskind in Zeist

Ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar presenteert Het Geheugen van Zeist het project Oorlogskind in Zeist waarin de 12-jarigen van toen de 12-jarigen van vandaag ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Doel van het project was om kinderen van nu kennis te laten maken met de effecten van oorlog.
Leerlingen van groep 8 van de Kerckeboschschool en kinderen van de Maria Christinakerk in Den Dolder interviewden samen met vrijwilligers van het Geheugen van Zeist mensen die in de oorlog even oud waren als zij nu. Die gesprekken leverden ontroerende en soms spannende verhalen op.

Copyright Sven Jaeger, Fred Manschot ( laatste twee foto's)

Created By
Sven Jaeger www. 030photography.com
Appreciate
www.030photography.com

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.