littel Cat

แมว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในตระกูล Felidae ต้นตระกูลมาจากเสือไซบีเรีย ซึ่งมีช่วงลำตัวตั้งแต่จมูกถึงปลายหางยาวประมาณ 4 เมตร แมวที่เลี้ยงตามบ้าน จะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว ช่วงขาสั้นและจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสัตว์กินเนื้อ

เป็นที่แน่นอนที่ในแต่ละบ้านจะต้องเคยเจอปัญหาเหล่านี้

ปัสสาวะนอกกระบะของตัวเอง ข่วนเฟอร์นิเจอร์ ชอบรังแกสัตว์เลี้ยงตัวอื่น

ชอบซุ่มทำร้ายข้อเท้านิ้วเท้าของพวกคุณ ร้องเรียกแบบไม่หยุด ชอบร้องปลุกตอนเช้า

ร้องขอเมื่อถึงเวลาอาหาร เคี้ยวสายไฟ แสดงพฤติกรรมว่าเป็นแมวตัวผู้ (ทั้งๆที่เป็นแมวตัวเมีย)

ชอบตะกายผ้าม่าน รื้อค้นถังขยะ หมุนกระดาษชำระเล่น ขุดดินและกินต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้าน

ลูกแมวต้องการ การนอนหลับพักผ่อนที่มากกว่าแมวโต และควรปราศจากการรบกวน บริเวณพักผ่อนเป็นบริเวณที่ว่างที่ใกล้แหล่งของแสง เช่น ช่องลมหรือหน้าต่างที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง เนื่องจากแมวชอบนอนในบริเวณที่มีแสงส่องถึงแต่ควรเป็นบริเวณที่ใกล้เจ้าของ แต่การเลี้ยงไว้ภายในห้องนอนเจ้าของไม่ใช่คำตอบที่ดี บริเวณที่ให้อาหารควรห่างไกลจากกระบะทรายแมว หลีกเลี่ยงบริเวณกินอาหารของเจ้าของเนื่องจากแมวจะสับสนระหว่างชามอาหารของตัวเองและจานอาหารของเจ้าของ บริเวณสำหรับเล่นแมวจะใช้พื้นที่มากที่สุด ซึ่งจะต้องมีบริเวณสำหรับเล่น วิ่งและปีนขึ้นที่สูง บริเวณขับถ่ายควรเป็นบริเวณที่เข้าออกง่าย และห่างจากบริเวณชามน้ำ ชามอาหารและบริเวณที่ใช้สำหรับพักผ่อน

โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกแมว ความต้องการอาหารของแมวขึ้นอยู่กับอายุ สภาพร่างกาย การดำรงชีวิตและสายพันธุ์นมวัวไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกแมว ลูกแมวจะกินอาหารมื้อละน้อยๆแต่กินวันละหลายมื้อและไม่ควรให้อาหารแมวเหมือนที่คนกิน เนื่องจากอาหารคนไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับความต้องการของแมว

Credits:

Created with images by Winsker - "cat animals kitten"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.