רשמים ותודות בעקבות מפגש ההדרכה

ענת, מנהלת מעון בבני עטרות מ.א. חבל מודיעין כתבה לנו

כל אחר הצהריים המעון התנהל הפוך, עם בעיות לא צפויות. עד שהגעת.. והחזרת את החיוך על פנינו. אז למרות הבלגן, אני רוצה להודות לך על העברת השתלמות חשובה באופן הכי מקצועי! הנסיון הרב שיש לך גרם לנו להאמין בך ובמיוחד יצרת תקשורת בגובה העיניים. העשרת אותנו מאד. תודה רבה

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.