Ploščina trikotnika Nuša Butala

Ploščino trikotnika lahko izračunamo na več načinov. Za kateri način se bomo odločili je odvisno od tega, katere podatke imamo podane in katere podatke lahko pridobimo iz že znanih. Zato je priporočljivo, da si pred reševanjem naloge narišemo skico in označimo dane in iskane podatke.

  1. Ploščina trikotnika je enaka polovični ploščini paralelograma, katerega nevzporedni stranici sta dve od trikotnikovih stranic
  2. Heronova enačba
  3. Če poznamo vse tri notranje kote ali vse tri stranice ter polmer včrtane ali očrtane krožnice
vir slike: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/nina/ploscine.htm

Poišči enačbe za dane možnosti in poizkusi rešiti kakšno nalogo, ki si jo zastaviš sam. Če pa naloge se znaš sestaviti, poišči kakšno na spletu. Izbire je ogromno. :)

Naloga: Izračunaj ploščino trikotnika s podatki: c = 2 cm in v_c = 4 cm.

V nadaljevanju si lahko ogledaš moj blog in izdelke na temo trikotnikov. Mogoče ti bo kateri koristil tudi pri razumevanju ploščine trikotnika.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.