Adventsmaart Lënster Trëppler um Adventsmaart zu jonglënster, de 26.november 2016

De Stand vun eiser Kniddlerei
Gaby, Claude a Fernand
Gaby a Claude
Marc a Fernand
Dem Fernand séng Konschtwierker
Fernand Dumont
Marc Molling
Hmmmm....
Hmmmm....
Lecker
Marc
Fernand
Claude
Marc a Claude
De Kleeschen war och do
Marie-Rose, Fernand a Claude
Déi weltbekannte Kniddelen vun den Trëppler

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.