Loading

Problem med de Syntetiska Järntillskotten vad man kan göra

Bieffekter från icke-hemjärn

Biverkningarna av syntetisk / artificiell oral icke-hemorrojbehandling är mestadels diarré eller förstoppning och obehag. Efter måltid reduceras biverkningar, men risken för interaktion med andra ämnen ökar. (Wikipedia)

Kroniker kan använda orala icke-hemjärnsprodukter en viss tid, men förr eller senare kommer de ökande bieffekterna att tvinga fram en annan typ av terapi.

Icke-hemjärn ger mindre effekt och ökande biverkningar över tiden.

Idag finns ett hemjärnstillskott som har god effekt och god tolerans för längre behandling, vilket är goda nyheter för kroniker. Hemjärn kan även förlänga intervallen mellan obekväma och smärtsamma järninjektioner.

OptiFer® -produkterna innehåller naturligt hemjärn.

I studier är toleransen för hemjärn på placebonivå. Bättre än så kan det inte vara. Effekt och tolerans förändras inte över tid.

Icke-hemjärn: låg absorption.

Upptaget för icke-hemjärn anses ligga mellan 2 - 4 %. Hemjärn tas upp 20 - 40 %.

Hemjärnsupptaget påverkas inte av annan samtidigt intagen föda eller dryck i motsats till för icke-hemjärn i de vanliga tillskotten. Doser på över 50 mg icke-hemjärn stoppar upptaget av livsviktig zink.

Icke-hemjärn måste lösa upp i tarmen, före upptag kan ske. Detta innebär att reaktiva fria järnjoner frisätts i tarmen. Detta är orsaken till de vanliga mage-tarmbiverkningarna för icke-hemjärn.

Hemjärn absorberas som en hel enhet och vad som inte tas upp är fullständigt inert och skapar inte biverkningar.

30 dagars behandling med syntetiskt / artifiellt icke-hemjärn med en dos på 100 mg per dag och en biotillgänglighet på 2 % tas teoretiskt 60 mg. Vid ett upptag på 5 %, vilket är ovanligt mycket tas 150 mg teoretiskt upp.

En behandlig med hemjärn på 30 dagar med en dos på 18 mg och ett upptag på 20 % får man teoretiskt ett upptag på 108 mg. Vid ett upptag på 40 % fås 216 mg.

Detta är orsaken till att en dos på 18 mg hemjärn mycket väl kan konkurrera med ett icke-hemjärnspreparat med en dos på 100 mg.

Järn är en förutsättning för livet. Kroniker får ofta ett syntetiskt / artificiellt oralt tillskott tills de ökande bieffekterna gör att terapin misslyckas och måste ersättas med en annan form.

Vad som då återstår är järninjektioner eller transfusioner. Båda är dyra och obekväma och har risker som komplikationer, allergiska reaktioner och oxidativ stress för kroppen.

OptiFer® hemjärnskosttillskott har oförandrad effekt och tolerans över längre tid. De är förmånliga och reagerar inte med annan samtidigt intagen, dryck, föda eller medicinering. Doseringen är enklast möjliga: En eller två tabletter närsomhelst under dagen.

Det finns ingen orsak att fortsätta med en terapi som har låg effekt och tolertansproblem.

Problem i den utsträckningen att många terapier misslyckas är negativt för patienter. Järn är absolut livsviktigt och kan inte ersättas med något annat.

Hemjärnstillskotten i OptiFer®-serien är ett verkligt framtida alternativ vid terapi för järnbrist.

Created By
Michael Collan, NutriCare Division, MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by stevepb - "headache pain pills" • Bonio - "A Sight For Sore Heads"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.