Privacy op het net

3 regels

 • Wil je het woord? steek dan jouw hand op.
 • Respecteer elkaars fouten.
 • Niet voortdurend tegen jouw buur praten. Heb je iets te zeggen, steek dan jouw hand op.

Privacy oefening Facebook

 1. Algemeen overlopen instructiefiche: Facebook (site)
 2. Werk elk alleen. Jullie hebben een eigen Facebookaccount.
 3. De oefening staat op 5 punten: 1 punt: afbeeldingen beveiligd/ 1 punt: persoonlijke info beveiligd/ 1 punt: Wall beveiligd/ 2 punten medewerking in de klas
 4. MIN 1: door gewoon op Facebook te scrollen, MIN 1: door te chatten.
 5. Volg de instructiefiche en maak de oefening.
 6. Je krijgt hiervoor 10 minuten.
 7. Niet klaar? Afwerken tegen volgende les. (noteren in agenda)
 8. Als je klaar bent, steek je jouw hand op.

Quiz (kahoot.it)

Enquête

Credits:

Created with images by benstein - "facebook"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.