Loading

Socius in 2018 steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk

Je kan ons volledig voortgangsrapport ook als PDF downloaden.

Over 2018

2018. Een scharnierjaar in de uitvoering van de beleidsplannen 2016-2020 van sectororganisaties en van het steunpunt.

2018. Het jaar waarin alle erkende sociaal-cultureel volwassenenorganisaties een visitatie kregen conform het nieuwe decreet.

2018. Nog twee jaar te gaan voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag voor sectororganisaties of nieuwe organisaties die wensen in te stromen in het nieuwe decreet.

Het voorbije jaar zette Socius sterk in op de ondersteuning rond het decreet en de beleidsplanning, maar ook ons reguliere werk pakte geen spreekwoordelijk stof. Kortom: het was een druk jaar.

En 2019? Een bijzonder jaar voor Socius. Een jaar waarin de overheid werkt aan een nieuw decretaal kader dat mee bepalend is voor de toekomst van de bovenbouw. Een bijzonder jaar waarin onze ploeg een transformatie zal doormaken naar aanleiding van niet minder dan vijf pensioneringen van collega’s op ongeveer twaalf maanden tijd. Bijzonder ten slotte omdat Socius, net zoals de sector, in beleidsplanningsmodus gaat.

Mocht 2018 al een druk jaar zijn, dan kondigt 2019 zich ook zo aan.

Voortgangsrapporten zijn zelden spannende literatuur. Grafieken, tabellen, doelstellingen, indicatoren ... ze spreken weinig tot de verbeelding en geven niet echt een helder beeld van het verhaal achter de cijfers. Daarom bieden we je hier graag de belangrijkste resultaten uit ons rapport in een notendop aan.

Wens je meer informatie download dan het volledige rapport of contacteer ons. We helpen je graag verder.

BELEIDSPLAN 2016-2020

Met onze jaarprogramma's vertalen we steeds de doelstellingen uit ons 'Beleidsplan 2016-2020: Vloeibaar & verbonden' in concrete acties.

In ons beleidsplan schuiven we vier strategische doelstellingen naar voor:

  1. Sociaal-culturele beroepskrachten zijn ondersteund in hun professionele ontwikkeling.
  2. Organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn gestimuleerd om missie- en contextgedreven te werken.
  3. De dynamiek in het sociaal-culturele werkveld om samen een meer inclusieve, democratische, solidaire en duurzame samenleving te realiseren, is verstrekt.
  4. Sector en overheden zijn ondersteund in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe beleidskaders.

OPEN AANBOD

Socius biedt een brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-cultureel werkers en organisaties kunnen deelnemen. Al deze vormingen, workshops, studiedagen enz. vormen samen ons open aanbod.

Ons open aanbod telde 77 activiteiten die in het totaal 214 dagdelen in beslag namen en waarmee we in het totaal 1.401 personen bereikten.

64% van de deelnemers was afkomstig uit onze primaire doelgroep (erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties).

36% behoorde tot onze secundaire doelgroep (opleidingen, overheid, organisaties uit andere sectoren enz.).

De deelnemers aan ons open aanbod kenden een gemiddeld tevredenheidscijfer toe van 81% aan onze activiteiten.

Met ons open aanbod bereikten we 93,7% van alle erkende organisaties uit de sector.

RIJKE VARIATIE

Ons open aanbod behelst een rijke variatie aan thema's. Zo kon je in 2018 bij het steunpunt terecht voor initiatieven rond organisatieontwikkeling, werken met vrijwilligers, begeleiden van afdelingen, burgerinitiatieven, sociaal-culturele praktijken, diversiteit, leidinggeven, werken met groepen, communicatie, enz.

Daarbij richten we ons zowel naar nieuwkomers in de sector als naar professionals met meer kilometers op de teller.

DECREET & BELEIDSPLANNING

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties moeten tegen 31 december 2019 een nieuw beleidsplan indienen. Deze deadline en de komst van het nieuwe decreet waren sterk agendabepalend voor hun werking in 2018.

Daarom voorzag Socius op dit vlak een uitgebreid ondersteuningspakket van vormingen, infosessies en off- en online tools.

Tussen november 2017 en februari 2019 boden we 50 vormingen, workshops en infosessies aan, goed voor 903 deelnemers.

Op deze manier bereikten we 92% van de organisaties uit de sector met ons aanbod rond het nieuwe decreet en de beleidsplanning.

Ook met onze online kennisomgeving speelden we in op de vragen die in de sector leefden rond het nieuwe beleidskader. Daarnaast actualiseerden we onze 'Toolbox beleidsplanning' en zorgden we met radar.socius.be en context.socius.be voor twee bijkomende praktische hulpmiddelen waarmee organisaties hun beleidsplanning goede banen kunnen leiden.

Ten slotte verzorgden we het voorbije jaar ook 35 vraaggestuurde begeleidingen in het kader van het nieuwe decreet of het beleidsplanningsproces dat organisaties doorlopen.

E-LEARNING

Sinds 2017 legt Socius zich toe op de uitbouw van een 'online lerende omgeving'. In wezen gaat het niet over digitaal op zich, wél over het gebruik van digitaal om de kwaliteit en de impact van ons aanbod te verbeteren.

Na de reeds bestaande online 'Levensfasentest afdelingsbegeleidingen', lanceerden we in 2018 de tools 'Projectdossiers schrijven' en 'Schrijf je organisatieverhaal'.

Ook met de online cursus 'Groepsdynamica' trokken we voluit de e-learningkaart. Met succes. Maar liefst 181 personen meldden zich aan voor de lessenreeks. Een ervaring die aantoonde dat interactie in online leersituaties werkzaam is en het verhaal interessanter maakt.

Vraaggestuurde werking

Naast een open aanbod hebben we ook een vraaggestuurde werking waarmee we maatwerk leveren.

Op deze manier spelen we in op specifieke behoeften en vragen van organisaties. Vragen die niet altijd beantwoord (kunnen) worden tijdens een vorming, studiedag of workshop.

In 2018 ontvingen we 155 vragen van binnen en buiten de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Op 60 vragen konden we om verschillende redenen niet ingaan. Van de 95 vragen die we positief beantwoordden, resulteerden er 84 in een ondersteuning.

57 initiatieven realiseerden we op vraag van onze primaire doelgroep, 27 kwamen tot stand op vraag van onze secundaire doelgroep. In het totaal namen 606 personen deel aan onze vraaggestuurde werking.

De vragen waarvoor organisaties aankloppen bij het steunpunt leunen dicht aan bij de aanwezige expertise van onze medewerkers: rollen en functies scw, impactgedreven werken, beleidsplanning, werken met vrijwilligers, diversiteit, communicatiestrategie en -beleid, social media enz.

Bijna een kwart van de vragen die we ontvingen kaderden in het proces dat sociaal-culturele volwassenenorganisaties doorlopen richting het nieuwe decreet of waren een rechtstreeks gevolg van de visitaties die in de sector plaatsvonden.

Communicatie- en informatiecentrum

Als steunpunt willen we hét communicatie- en informatiecentrum zijn voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Daarom zetten we een uitgebalanceerde mix in van (digitale) publicaties, websites, databanken en social media.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werking. Onze realisaties uit 2018. Of onze plannen voor 2019. Neem dan een kijk op onze website www.socius.be.

Of contacteer ons we helpen je graag verder.

Created By
Max Frans
Appreciate

Credits:

Foto's: Sam Gilbert iov. Socius

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.