การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม MAKE A DIFFERENCE PROJECT

เป้าหมายโครงการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (การเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน)

น.ส.ชัชฎาภรณ์ เซี่ยงฉิน (ปะแป้ง) อายุ 20 ปี กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความเป็นมาและเหตุผลในการพัฒนา
 • เหตุผลที่เลือกการพัฒนาพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนของน.ส.ชัชฎาภรณ์เพราะว่าในบางครั้งที่อาจารย์สั่งงานแป้งอาจจะไม่เข้าใจในงานที่อาจารย์สั่ง ซึ่งพอได้เห็นในปัญหาของน.ส.ชัชฎาภรณ์ก็คือ การเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน เช่น มีการนำมาเล่นเกมส์ขณะที่เรียนอยู่จึงทำให้แป้งไม่สนใจกับการเรียนมากเท่าที่ควร ดังนั้นดิฉันจึงมีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(การใช้โทรศัพท์)ของน.ส.ชัชฎาภรณ์ให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิม
สภาพก่อนที่จะพัฒนา
 • ก่อนจะเริ่มพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(การเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน) น.ส.ชัชฎาภรณ์ มีการเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนขณะที่เรียนอยู่ ทำให้เกิดปัญหาในการเรียน ส่งผลให้น.ส.ชัชฎาภรณ์ไม่เข้าใจในการเรียนของวิชาต่างๆ
เป้าหมายในการพัฒนา
 1. เพื่อให้น.ส.ชัชฏาภรณ์สนใจการเรียนมากกว่าเดิม
 2. เพื่อให้ผลการเรียนของน.ส.ชัชฎาภรณ์ดีขึ้น
 3. เพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนอาจารย์เรียกตอบคำถาม
สีหน้าของเพื่อนเมื่อโดนอาจารย์เรียกตอบคำถาม ><
วิธีการพัฒนา
 1. พูดคุย อย่างแรกต้องเริ่มที่จะพูดบอกกับน.ส.ชัชฎาภรณ์ก่อนในเรื่องของการเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน
 2. รวบรวมและพิจารณา เมื่อได้ข้อมูลจากน.ส.ชัชฎาภรณ์มาแล้วก็จะนำมาพิจารณาและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 3. เริ่มเปลี่ยนแปลง อย่างแรกก็เข้าไปพูดคุยกับน.ส.ชัชฎาภรณ์ก่อนว่าการเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนขณะที่อาจารย์กำลังสอนอยู่ด้วยเป็นสิ่งไม่ดี ซึ่งทำให้ตัวเราเองนั้นอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนหรือมีการบ้านเราก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้และที่สำคัญอาจจะเรียนไม่ทันเพื่อน ดิฉันจึงได้หาทางแก้ปัญหาให้เพื่อนก็คือ ให้น.ส.ชัชฎาภรณ์เล่นโทรศัพท์ก่อนเข้าเรียนหรือเล่นในเวลาว่างเท่านั้น หากมีความจำเป็นจริงๆก็สามารถนำมาใช้ได้ เช่น มีธุรด่วนหรือค้นขว้าข้อมูลในการเรียนเท่านั้น
 4. ติดตามผล หลังจากที่ได้แนะนำไปก็คอยดูว่าพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนของน.ส.ชัชฎาภรณ์ยังมีอยู่หรือไม่
 5. ประเมินผล ตรวจสอบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกขั้นตอนว่ามีผลลัพธ์ออกมาในทางที่ดีหรือไม่ดี
ผลจากการพัฒนา
 • จากวิธีการพัฒนาข้างต้นทำให้น.ส.ชัชฎาภรณ์มีคะแนนสอบกลางภาคที่ดีขึ้น สนใจในการเรียนมากขึ้น และทำให้น.ส.ชัชฎาภรณ์ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเรียนหรือกังวลในเรื่องของการไม่เข้าใจเนื้อหาของวิชาที่เรียน
ผลการเรียนดีขึ้นก็ทำให้อารมณ์ดี
ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาคือ มักจะมีเพื่อนในกลุ่มชักชวนให้มาเล่นเกมส์กันในระหว่างเรียน
กลุ่มเพื่อนที่ชักชวนกันเล่นเกมส์
สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(การเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน) ของน.ส.ชัชฎาภรณ์จะไม่สำเร็จได้หากน.ส.ชัชฎาภรณ์ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาครั้งนี้ ซึ่งน.ส.ชัชฎาภรณ์ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
ข้อมูลเจ้าข้องโครงการ

น.ส.วรรณวิสา เดชาละมัย (โม ) อายุ 22 ปี กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.