התיכון הווירטואלי - נערכים לשנה"ל תשע"ח קול קורא להצטרפות בית הספר לתיכון הווירטואלי לשנת תשע"ח

קהל היעד

תנאי הצטרפות

דרישות טכניות

למידע נוסף באתר התיכון הווירטואלי

לטופס רישום לבתי ספר חדשים

לטופס רישום לבתי ספר ממשיכים

צרו קשר

http://www.vschool.cet.ac.il אתר התיכון הווירטואלי

vschool@cet.ac.il דוא"ל

טלפון 03-6460084

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.