Digitaal Werken

Het Digitaal werken project heeft een actieve en ondersteunende rol bij de toekomstige werking van de VRT. De focus ligt op alles wat het de VRT werknemer makkelijk kan maken in zijn/haar dagdagelijks werk. Dit is opgedeeld in 3 pijlers

SAMENwerken

KENNIS delen

Communiceren

Credits:

Created with images by loveprintedvans - "typewriter letter font" • javipolinario - "gear technology union" • stevepb - "books student study" • Gellinger - "phone communication call"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.