Loading

Sammen for et varmere samfunn Kristelig Folkeparti

Fordi en god barndom varer hele livet, setter vi barna først

Kjell Ingolf Ropstad er partileder i krF

Vi kjemper for en familiepolitikk som styrker og ikke styrer familiene. Som gir valgfrihet, trygge barnehager og en skole med nok lærere der hver enkelt elev blir sett og får riktig oppfølging.

Olaug Bollestad er 1. nestleder i KrF

Fordi du skal kunne leve livet hele livet, kjemper KrF for en verdig alderdom. Vi vil ha en seniorpolitikk som tar hensyn til at eldre er en mangfoldig gruppe. At eldre er mer enn pleietrengende, men også en viktig ressurs i samfunnet.

Ingelin Noresjø er 2. nestleder i KrF

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Credits:

Øyvind Ganesh Eknes

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.