โครงการสร้างรายได้เรื่องกล้วย กล้วย ณ บ้านทรงกระเทียม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

หลักการและเหตุผล

กล้วยเป็นไม้ผลเขตเมืองร้อน คนไทยรู้จักและคุ้นเคยมาแต่โบราณทุกครัวเรือนรู้จักกล้วยเคยปลูกกล้วย เคยกินกล้วย เคยนำไปใช้ในงานประเพณีที่สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต อาจกล่าวได้ว่ากล้วยเป็นพืชชีวิตของคนไทย กล้วย จึงถือได้ว่า เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีการคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ ดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ ทั้งการรับประทานผลผลิตยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารคาว หวาน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยทอด กล้วยอบเนย เป็นต้น

กล้วย ที่ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยกำลังประสบปัญหา ก็คือ ในบางฤดูกาลผลผลิตของกล้วยจะมีมากกว่าการบริโภคทำให้บริโภคไม่ทัน เนาเสีย ตายคาต้น และราคาตก เป็นผลทำให้ใช้ประโยชน์จากกล้วยไม่ได้หรือใช้ประโยชน์จากกล้วยได้น้อยลง ทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการขาดรายได้ หรือว่าขาดทุนในการปลูกและดูแลต้นกล้วย ส่งผลอาจทำให้เกิดการว่างงานได้เพราะเนื่องจากว่าผลผลิตที่ได้นั้นไม่สามารถนำมาขายหรือก่อให้เกิดประโยชน์ได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับความรู้ เทคนิคต่างๆ ในศตวรรษที่21 ที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งก็ได้แนวคิดที่แตกต่างจากเดิม จากการแปรรูปกล้วยแบบเดิมๆ ที่นำมากวน ตาก ฉาบ ซึ่งไม่เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดการบริโภคของลูกค้า จึงทำให้เกิดการคิดค้นวิธีการแปรรูปแบบใหม่ขึ้น ซึ่งนั้นก็คือ การแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยเชค เป็นการเพิ่มรสชาติที่แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค เช่น รสชีส รสปาปิก้า รสซาวครีม ฯลฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ มีรูปแบบ การผลิต ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้นจากเดิม เป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นเพื่อเป็นการต่อยอด การแปรรูปกล้วยยังอาจทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนและพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมได้

วัตถุประสงค์

1. การสร้างให้คนในชุมชนบ้านทรงกระเทียมได้รับความรู้ในการ แปรรูปกล้วยมากขึ้น

2.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชนบ้านทรงกระเทียม และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้

2. สามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกได้

3. สามารถพัฒนาสินค้าอื่นๆ เป็นสินค้า OTOP และส่งออกได้

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนเขตตำบลบ้านทรงกระเทียมจำนวน 10 คน

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม : วัดจากรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่

2. ตัวชี้วัดเรื่องรายได้ : ปริมาณยอดขายของผลิตภัณฑ์มีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ (โดยวัดระยะทุกเดือน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ประจำวิชาโครงการ
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมวางแผนโครงการ
 3. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและขอบเขตของโครงการ
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่บ้านทรงกระเทียม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกล้วย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกล้วยฉาบ

4. ออกแบบการทำโครงการและแบบประเมิน

 • คณะทำงานได้ตัดสินใจลงพื้นที่ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 • ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะทำงานถึงตำบลบ้านทรงกระเทียมในเวลา 7.00 น.
 • เวลา 7.30 – 09.30 น. เตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ในการทำกล้วยเชค
 • เวลา 10.00- 12.00 น. ชาวบ้านบ้านทรงกระเทียมมาถึงสถานที่ที่จัดการให้ความรู้ในการทำกล้วยเชค(บ้านนางสาวอมรรัตน์)และให้ทำแบบสอบก่อนได้รับความรู้และรับฟังการบรรยาย
 • เวลา 12.10 น. สัมภาษณ์ชาวบ้านเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจในการบรรยาย
 • เวลา 12.30 น. ปิดโครงการ และ ถ่ายรูปหมู่
 • เวลา 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

5.วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน,VDO

6. นำเสนอต่ออาจารย์ประจำวิชาการบริหารและประเมินผลโครงการ

แผนปฏิบัติงาน

พื้นที่ในการดำเนินงาน

บ้านทรงกระเทียม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลา

31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (28 วัน)

งบประมาณ

การควบคุมและประเมินผล

ประชาชนในหมู่บ้านทรงกระเทียมจำนวน 10 คน

 • แบบสอบถาม (ก่อนอบรมในการทำกล้วยเชค) 10 ชุด
 • การสัมภาษณ์หลังได้รับการอบรม 10 คน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 1. น.ส. อมรรัตน์ ศรีปานเงิน 56011201007
 2. น.ส. อังคณาวรรณ ปัญญาวิชา 560112010080
 3. น.ส. เวนิกา คงเจริญ 560112010084
 4. น.ส. ปาราวตี ชะอะอ่ำ 560112010085
 5. น.ส. ธนัชชา พึ่งเพาะปลูก 560112010092
 6. น.ส. กุลสตรี สุภเพียร 560112010098
 7. น.ส. วิชญาพร แก้วเต็ม 560112010103
 8. น.ส. ปรียาพร เดชปกครอง 560112010112
 9. น.ส. บุญยานุช ชีวะเวช 560112010120
 10. น.ส. ดอกอ้อ ดอนเส 560312010152

Credits:

ปาราวตี

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.