แบบจำลองการสื่อสาร ของลาสเวลล์

วัตถุประสงค์

1. นักศึกษาสามารถอธิบายแบบจำลองการสื่อสารของลาเวลล์ได้

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในมุมมองเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ โดยใช้แบบจำลองการสื่อสารของลาสเวลล์เป็นกรอบความคิดได้

ลาสเวลล์คือใคร?

ตัวอย่างเช่น

อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้แบบจำลองการสื่อสารของลาสเวลล์ทำได้ดังนี้

WHO = เด็กชายนักรบ

SAYS WHAT = บอกรัก

IN WHICH CHANNEL = การ์ดและดอกไม้

TO WHOM = แม่นิตยา

WITH WHAT EFFECT = แม่นิตยาปลื้มจนน้ำตาไหล

เมื่ออ่านจบแล้ว ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดแบบจำลองของลาสเวลล์

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.