Grecja - wyspa Rodos

Wyspa Rodos leży na Morzu Egejskim, na granicy dwóch kontynentów: Europy i Azji.

Mapa wyspy

Walory klimatyczne i zabytki przeszłości powodują, że jest jedną z najchętniej odwiedzanych (na drugim miejscu po Krecie) wysp greckich w celach turystycznych i wypoczynkowych.

Główną atrakcją turystyczną jest stolica wyspy ze średniowieczną starówką wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Na wyspie jest wiele zamków, w stanie ruiny lub częściowo albo całkowicie odbudowanych. Najbardziej znane to Pałac Wielkiego Mistrza zakonu joannitów w mieście Rodos, zamek rycerski joannitów w Monolithos i grecka cytadela świątynna, głównie z okresu klasycznego i hellenistycznego w Lindos.

Lindos
Miasto Rodos - port Mandraki

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.