Εκπαιδευτική Εκδρομή 2017 Venezia-Padova-Ravenna-Treviso-San Marino

19-25 Μαρτίου 2017

Treviso
Ravenna

Αρχηγός Εκδρομής: Ο Διευθυντής κ. Λιακέας

Συνοδοί Καθηγητ@ς: κ. Δημήτρουλας, κ. Κωνσταντόπουλος, κ.Σωτηροπούλου, κ. Χατζηαντωνίου

Μαθητές: 37

Α: 10, Β: 14, Γ:13

Μετακίνηση με πλοίο: Μια ξεχωριστή τσάντα για τη διανυκτέρευση. Τα δείπνα περιλαμβάνονται.

Ξενοδοχείοhttp://www.parkhotelvillafiorita.it/

Σχολείο Υποδοχής

http://www.liceoclassicoalighieri.it

LICEO CLASSICO STATALE "DANTE ALIGHERI"

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους: το ταξιδιωτικό τους έγγραφο, την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας, φάρμακα που παίρνουν ( depon, |σερβιετες, κλπ)

Επικοινωνία με τ@ς μαθητ@ς

Καιρός

Credits:

Created with images by paulbaker - "Baptistery Neoniano, 5th C AD" • cocoate.com - "Treviso" • crilaman - "ravenna basilica san vital"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.