Erfgoedcafé in Museum De Lakenhal 16 juni 2016

Het zesde Erfgoedcafé was te gast in Museum De Lakenhal. Er staat een grondige restauratie en uitbreiding op stapel. Maar voor het zover is, konden de ruim 130 bezoekers van het Erfgoedcafé een uniek kijkje achter de schermen van dit stedelijk museum krijgen.

Ruim 130 mensen bezochten het Erfgoedcafé
Bouwhistoricus Guido Steenmeijer gaf een presentatie over de oude architectuur van De Lakenhal
Medewerkers van De Lakenhal gaven rondleidingen door het museum
Het volgende Erfgoedcafé is op 6 oktober bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.