Week van de RI&E Ook arbode doet mee!

Ri&e = Risico-inventarisatie en -evaluatiE

En in de week van de RI&e wordT extra aandacht besteed aan deze randvoorwaarde voor goed arbobeleid

Wat is een RI&E?

  1. Inventariseren: een lijst maken met aandachtspunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en PSA (psychosociale arbeidsbelasting: alles op het werk wat stress tot gevolg heeft)
  2. Evalueren: bepalen hoe belangrijk een aandachtspunt is, zodat de aandachtspunten op belangrijkheid kunnen worden gerangschikt
  3. Plan van aanpak: hoe wordt ieder aandachtspunt aangepakt, wanneer en wie is verantwoordelijk voor de aanpak

Zelf een ri&e doen?

Er zijn vele branchespecifieke RI&E-methodieken vrij beschikbaar. Hiermee kunt u zelf een RI&E uitvoeren. Ga voor een overzicht naar www.rie.nl

Aan de bovenzijde van de pagina ziet u "RI&E-instrumenten". Via het uitklapmenu vindt u de verschillende instrumenten.

Zelf een RI&E gedaan, en dan?

De RI&E moet dan worden getoetst door een deskundig arbo-adviseur (een zogenaamde kerndeskundige) op volledigheid en betrouwbaarheid. Kort gezegd wordt er gekeken of u niets over het hoofd heeft gezien en of uw oplossingen wel de juiste zijn.

Arbode kan De wettelijk verplichte toets voor u uitvoeren!

Is een toets altijd nodig?

Nee, onder bepaalde voorwaarden hoeft u niet te Laten toetsen!

Uw RI&E uitbesteden?

Daar weet Arbode wel raad mee!

Misschien heeft u onvoldoende tijd om de RI&E uit te voeren. Of wilt u met een onafhankelijke en deskundige blik naar uw arbeidsomstandigheden laten kijken. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. De RI&E, dat is onze corebusiness!

Een RI&E door Arbode uitgevoerd is altijd maatwerk, want iedere klant is voor ons uniek.

Contact

Papland 4D, 4206 CL Gorinchem

Tel: (0183) 64 88 64

Ruben.van.mook@arbode.nl

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.