Make a difference project By Ampika Baoproom 570112010047

นางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง (ไอซ์)

พัฒนาทักษะด้านการพูด

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

  • เนื่องจากทักษะด้านการพูดเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดหรับบุคคล ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตามในเรื่องที่ตนพูด การพูดจึงเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกของมนุษย์ในการเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ การพูดเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล พูดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน และการพูดสื่อสารในการนำเสนองาน เป็นต้น
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่านางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง ยังขาดทักษะด้านการพูด การสื่อสารที่ดีและการพูดการนำเสนอ จึงเป็นเหตุผลที่จะพัฒนาทักษะด้านการพูด เพื่อให้สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วสื่อสารได้อย่างชัดเจน การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง รวมถึงการแสดงบุคลิกลักษณะท่าทาง น้ำเสียงประกอบการพูด ที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ต่างๆด้วย โดยจะมีการใช้เทคนิคและวิธีการ วิธีใช้เทคนิคการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาทักษะด้านการพูด ให้กับนางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง เพราะการใช้เทคนิคการสอนงานจะลักษณะที่ว่าสามารถฝึกฝนและสอนให้ได้โดยตรง โดยจะคอยให้คำแนะนำและสอนวิธีการปฏิบัติ ลักษณะวิธีการพูดที่ดีรวมทั้งเทคนิคอื่นๆด้วย
  • ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการพูดแล้ว นางสาวพิมลพรรณ สว่างเรืองจะเกิดการพัฒนาในด้านทักษะการพูดมากยิ่งขึ้น จากการดำเนินพัฒนาเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม นางสาวพิมลพรรณเกิดการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้นโดยใช้เกณฑ์การประเมินจากแบบฟอร์มการประเมินทักษะด้านการพูดก่อนและหลังพัฒนา พบว่า มีระดับทักษะด้านการพูด การออกเสียงระดับดีมาก ความคล่องแคล่วพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ ระดับดี และการแสดงท่าทางน้ำเสียงประกอบพูดอยู่ในระดับที่ดีมาก ตามลำดับ และเมื่อดำเนินการพัฒนาแล้วนางสาวพิมลพรรณ สว่างเรืองสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพื่อให้ตนเองเกิดการพัฒนาในด้านทักษะการพูดและการสื่อสารที่ดีต่อไป

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

  • สภาพก่อนการพัฒนาทักษะด้านการพูดของนางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง ได้เริ่มจากการค้นหาข้อบกพร่อง หาเหตุผลเบื้องต้นก่อนว่าทำไมถึงขาดทักษะด้านการพูด เนื่องจากเป็นคนพูดน้อย เวลาพูดมักจะรู้สึกเขินอาย กลัวไมค์ ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง รู้สึกกลัวเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนเป็นจำนวนมากหรือเมื่อต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียน ออกมาพูดแล้วรู้สึกกระวนกระวาย พูดไวจนไม่ค่อยรู้เรื่อง

เป้าหมายในการพัฒนา (กำหนดผลที่เป็นรูปธรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนาได้)

  • นางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง มีทักษะด้านการพูดที่ดี พูดคล่อง
  • นางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก มีความกล้าแสดงออก และสามารถพูดหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ

วิธีการพัฒนา (บอกเทคนิค/วิธีการ/ขั้นตอน ช่วงเวลา และบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในของแต่ละขั้นตอน)

ใช้วิธีเทคนิคการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาทักษะด้านการพูดให้กับนางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง เหตุผลเพราะการใช้เทคนิคการสอนงานจะมีลักษณะที่ว่าสามารถฝึกฝนและสอนให้ได้โดยตรงตามประสบการณ์เรามีพร้อมถ่ายทอดให้เพื่อนได้และทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยดิฉันจะคอยให้คำแนะนำและสอนวิธีการปฎิบัติลักษณะการพูดที่ดีให้กับนางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง พูดอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ โอกาส และบุคคลที่จะพูดด้วยรวมถึงจะต้องมีบุคลิกลักษณะดีด้วยคือต้องใช้น้ำเสียง สายตา ท่าทาง กิริยาอาการต่างๆให้เป็นไปตามธรรมชาติ สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่องที่พูดและที่สำคัญที่สุดจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราสามารถพูดได้

ขั้นตอนที่ดำเนินการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการหาข้อบกพร่องหรือจุดด้อยในตัวของนางสาวพิมลพรรณ เป็นคนที่พูดน้อย เวลาพูดมักจะเขินอาย กลัวไมค์ ไม่ค่อยกล้าที่แสดงออกและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง รู้สึกกลัวเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆหรือเมื่อต้องออกมาแสดงความคิดเห็นกน้าห้อง และเมื่อถ้าได้ออกมาพูดหน้าห้องก็จะรู้สึกกระวนกระวาย พูดไวจนฟังไม่รู้เรื่อง จึงได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการพูดให้กับนาสงสาวพิมลพรรณ โดยเริ่มจากการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.นางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง (ผู้ถูกพัฒนา) และนางสาวอัมพิกา (ผู้ดำเนินการพัฒนา) ได้มีการทำแบบประเมินทักษะการพูดก่อนดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการพูด

2. เริ่มทำการพัฒนาทักษะด้านการพูด ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยทุกเช้าของวันอังคารและวันพุธ เวลา 09.00-10.30 น. 1 ชั่วโมงครึ่งรวม 17 ครั้ง 25 ชั่วโมง

3. เริ่มฝึกทักษะด้านการพูด โดยเริ่มจากการให้พูดถึงเรื่องราวของตนเองและมีการเตรียมข้อมูลการพูดมาให้ เช่น ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อนำมาฝึกพูด และจะคอยให้เทคนิคที่ดีในการพูด และข้อเสนอแนะต่างๆให้นางสาวพิมลพรรณนำไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติได้จริง

4. ทำแบบประเมินทักษะด้านการพูดหลังจากการดำเนินการพัฒนา ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการการตามวิธีดังกล่าวข้างต้นไปแล้วผลปรากฎว่านางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง เกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการพูดที่มากขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวกมีความกล้าแสดงออก และสามารถพูดหน้าชั้นเรียยนได้อย่างมั่นใจ

ผลจากการพัฒนา(เทียบกับเป้าหมาย)

1.เกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการพูดที่มากขึ้น พูดคล่องแคล่วและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นเข้าใจได้มากขึ้น

2.เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก มีความกล้าแสดงออก และสามารถพูดหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ

3.มีบุคลิกลักษณะที่ดีด้วย คือ สามารถใช้น้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง และกิริยาอาการต่างๆ เป็นไปตามธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา

  • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนา คือ เนื่องด้วยบ้านของนางสาวพิมลพรรณ อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากจึงเป็นปัญหา เมื่อต้องเดินทางมาฝึกทักษะด้านการพูด ในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ช่วงเช้าของทุกวันอังคารและวันพุธ ด้วยระยะทางที่ไกลต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางและบางครั้งก็มาสาย ส่งผลให้ไม่ค่อยมีสมาธิและเพลียจากการนั่งรถและเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

  • นางสาวพิมลพรรณ สว่างเรือง เปิดใจที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาด้านทักษะการพูด และนำวิธีการเทคนิคต่างๆไปใช้ในการพัฒนาตนเอ
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายาม และหมั่นฝึกฝนและอยากจะพัฒนาทักษะด้านการพูดจริงๆโดยเริ่มจากการสำรวจตัวเอง เพื่อหาจุดแข็งและจุดบอดก่อนว่ามีสิ่งไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบ้าง หรือสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วจะสามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้หรือไม่ เช่น ก่อนที่จะทำการพัฒนาก็ได้พยายามด้วยตนเองก่อน ยกตัวอย่างเช่น การฝึกซ้อมพูดกับตัวเองหน้ากระจก ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะด้านการพูดที่ดี
  • สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารบ่อย ๆ สิ่งที่ตามมาก็คือ ความมั่นใจ และเมื่อมีความมั่นใจแล้ว การสื่อสารกับผู้อื่นด้านทักษะด้านการพูดก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะด้านการพูดและการสื่อสาร

การพูดนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
ผู้ช่วยนักวิจัยจังหวัดคุณธรรม สัมภาษณ์คณะทำงานเครือข่ายจังหวัดคุณธรรม ซึ่งจะต้องมีการใช้ทักษะด้านการพูดและการสื่อสาร
ติวและสอนเทคนิคการพูดที่ดี
คณะกรรมเลือกตั้ง ปตท.จำกัด(มหาชน) จะต้องให้พูดสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการเลือกตั้งกับผู้มาเลือกตั้ง
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน
พูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน Project วิชาภาษาอังกฤษ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.