Hearthstone

tap op de card om hem op te paken of te lezen
swipe met de kaart om het op het bord neer te leggen en sommingen kaarten reageren op elkaar dus je moet ze niet dom weg neer leggen er zit stratagie achter

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.