PYLGERS onderweg naar Tours

IN FEBRUARI 2001 STARTEN JOEP | ELIZA | PETER EN AUKE MET HUN PYLGERSPAAD VANUIT ST.JABtIK

IN AUGUSTUS 2003 BEREIKEN ZIJ DE BELGISCHE GRENS

SAMEN MET JOHAN PASSEREN JOEP | ELIZA | PETER EN AUKE DE FRANSE GRENS

VANAF CHARTRES LOOPT HANS MEE -PETER WAS VOOR PARIJS AL AFGEHAAKT-

TOURS, VOORLOPIG EINDPUNT - OKTOBER 2008 - 👋 AUX REVOIR 👋

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.