Loading

GWNEUD I NEWID DDIGWYDD: ASESIAD AC ADBORTH - CYNHADLEDD SALT 2020 #SUSALT20

Mae 12fed Cynhadledd Flynyddol SALT Dysgu ac Addysgu, #SUSALT20, yn cymryd lle ar Ddydd Mercher yr 8fed o Orffennaf 2020 ar Gampws Parc Singleton. Bydd y gynhadledd yn rhoi’r cyfle i gydweithwyr i ddod at ei gilydd fel cymuned i rannu syniadau ac ymarferion da. Efallai bod esiampl o brosiect ymchwil pedagogeg, adborth o ddull neu dechneg newydd mewn dysgu ac addysgu. Os rydych yn meddwl byddai o fudd i staff a myfyrwyr ar draws y sefydliad, ystyriwch rannu’ch meddyliau, syniadau a phrofiadau.

Bydd Tocynnau Mynychwyr ar gael ar Eventbrite yn fuan, trwy wefan SALT, e-byst o Gynrychiolwyr SALT ac amrywiaeth o sianelu cyfathrebu i staff.

Thema’r Gynhadledd:

Gwneud i Newid Ddigwydd: Asesiad ac Adborth

Rydym yn annog chi rhoi eich syniadau a’ch profiadau ar sut allwn newid a gwella ymarfer Asesiad ac Adborth. Rydym yn gwahodd cynigion ar gyfer cynhadledd 2020 i rannu a datblygu ymarfer arloesol, i wella dysgu a phrofiad myfyrwyr.

Os nid chi, pwy? Os nad nawr, pryd?

“Bydd cynhadledd 2020 yn cyfuno ein profiadau o Asesiad ac Adborth ac yn archwilio sut gallwn wneud i newid ddigwydd. Yn y flwyddyn Canmlwyddiant yma rydym yn edrych ymlaen yn ogystal ag yn ôl er mwyn gwella ymarfer ac i gefnogi athrawon” - Yr Athro Jane Thomas, Cyfarwyddwr SALT.

Dyddiad Cau i Gyflwyno

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw canol nos ar 20fed o Ebrill 2020.

Ffurf y sesiynau

Dylid cynigion cael eu cyflwyno gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein ar gyfer un o’r sesiynau dilynol:-

 • Pecha Kucha (rhwng 5-7 munud)
 • Cyflwyniad Arferol (20 munud)
 • Gweithdy Rhyngweithiol (55 munud)
 • Poster (bydd angen fersiynau PDF a phapur)

Bydd angen i’ch cynnig arddangos sut bod eich sesiwn yn cyfeirio at thema’r gynhadledd a hefyd yn unol â meini prawf y panel adolygu. Dylid amlinelliad y sesiynau fod yn ddigon manwl er mwyn i fynychwyr cael syniad o beth i ddisgwyl, dylid hefyd cael ei adlewyrchu yn y cynnwys trosglwyddir.

Dylid gweithdai fod mewn ffurf ryngweithiol, arloesol a chreadigol e.e. cwisiau, gwaith grŵp, efelychu ac ymarferion adborth.

Nodir gall sesiynau cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Gallwch ddarganfod rhagor am Becha Kucha wrth wylio’r fideo isod:

Meini Prawf dewis

 • A yw’r teitl a’r crynodeb yn disgrifio’r sesiwn yn glir?
 • A yw’r sesiwn yn alinio gyda thema’r gynhadledd?
 • Bydd y sesiwn o ddiddordeb i’r gynulleidfa?
 • A yw’r cynnwys yn arloesol ac yn ddeniadol?
 • A yw canlyniadau’r sesiwn wedi eu datgan yn glir?
 • Bydd y sesiwn yn cyfrannu’n bositif i ddysgu ac addysgu yn y Brifysgol?
 • A yw’r fformat a’r fath o sesiwn yn briodol i destun y cyflwyniad?

Dylid pob cynnig cyfeirio at brif thema’r gynhadledd a ddewisir yn erbyn y meini prawf uchod. Eleni, rydym ni’n chwilio am gyflwyniadau sydd â ffocws asesiad ac adborth, yn seiliedig ar syniadau a phrofiad o wneud i newid digwydd yn y meysydd yma.

Canllawiau ar gyfer cyflwyniadau crynodeb

Dylid eich crynodeb cael ei gyflwyno ar-lein erbyn canol nos ar y 20fed o Ebrill 2020. Byddwch yn cael gwybod erbyn canol mis Mai o’r canlyniad. Os derbynnir eich crynodeb gan y panel adolygu, ceir ei gyhoeddi yn rhaglen y gynhadledd ar-lein a hefyd ar wefan cynhadledd SALT. Mae’n ofynnol i gyflwynwyr sicrhau bod eu deunydd ar gael i rannu mewn parodrwydd i’r gynhadledd. Mae hefyd yn ofynnol bod sesiynau’n cael eu recordio.

Beth i gynnwys yn eich crynodeb

 1. Teitlau, bwriadau ac amcanion o’ch sesiwn arfaethedig a sut mae’n cysylltu i themâu’r gynhadledd.
 2. Ffurf y sesiwn.
 3. Y brîf awdur a manylion unrhyw gyfrannwr arall (gyda phwysiad)
 4. Ni ddylid eich crynodeb fod yn fwy nag 500 o eiriau (mae’n ofynnol i bob ffurf cael uchafswm o 500 o eiriau a dylid cyfleu ffocws eich sesiwn yn glir).
 5. Am esiampl o grynodebau llwyddiannus blaenorol, gwelir gwefan cynhadledd y flwyddyn ddiwethaf.

Amlinelliad y sesiwn

Byddwch hefyd yn darparu Amlinelliad Sesiwn - amlinelliad o’r sesiwn gan gynnwys, sut byddai’n rhedeg, manylion o unrhyw weithgareddau rhyngweithiol a sut byddwch yn gweithio gyda chyfranogwyr (nid yw hwn yn cael ei gyfri o fewn uchafswm geiriau ar gyfer y crynodeb). Dynodwch hyd at dair neges allweddol neu ganlyniad bydd cyfranogwyr yn cymryd o’ch sesiwn (eto, nid yw hyn yn cael ei gynnwys o fewn uchafswm geiriau).

Geiriau Allweddol

Darparwch hyd at dri gair allweddol, wedi gwahanu gan goma, sydd yn helpu diffinio cynnwys y sesiwn ar gyfer defnyddio ar wefan y gynhadledd a hefyd yn y rhaglen (nid yw hyn yn cael ei gynnwys o fewn uchafswm geiriau).

Nodir:

Bydd y brîf awdur yn derbyn cyfathrebiad o Drefnydd y Gynhadledd. Gallwch ychwanegu cyfranogwyr ychwanegol i’ch cynnig, ond rhaid iddynt wedi gwneud cyfraniad sylweddol a’r pwysiad wedi nodi. Gallwch gael eich enwi ar gynnig arall fel cyfranogwr, ond efallai ni fydd yr amserlen yn rhoi cyfle i chi gyflwyno mewn mwy nag un slot oherwydd gorgyffwrdd sesiynau. Ni ddylech gyflwyno cynigion sydd wedi cael eu cyhoeddi na chyflwyno mewn man arall.

Cyflwyno'ch cynnig

Rhaid i gynigion cael eu cyflwyno erbyn canol nos ar y 20fed o Ebrill 2020 gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein yma.

Manylion pellach

Bydd manylion pellach ar gael yn fuan ar wefan SALT.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gynhadledd neu gyflwyno’ch cynnig cysylltwch â: Suzanne Wells (Uwch Ddatblygwr Academaidd) s.m.wells@abertawe.ac.uk 01792 513166 neu Rhian Ellis (Datblygwr Academaidd) r.e.ellis@abertawe.ac.uk 01792 604302