Verhuisbericht Versteden bv, Nu gevestigd in bergen op zoom

Nieuwe kantoren en een nieuwe productiefaciliteit.

Inderdaad, we hebben onze gezellige maar krappe stek in Hoogerheide na ruim 35 jaar ingeruild voor een ultra moderne productielocatie in Bergen op Zoom.

We geven het toe: het waren intensieve maanden, maar daar heeft u (als het goed is) niets van gemerkt. En zo hoort het ook. Want ook al stond alles op z'n kop en in de weg , de klant gaat voor, altijd.

Artist impressions nieuwe pand

Nieuwe contactgegevens

Conradweg 8, 4612 PD Bergen op Zoom. Telefoon: +31 (0) 164 614 650, email: info@versteden.com, website: www.versteden.com

goed bereikbaar & centraal gelegen

c o p y r i g h t s @ v e r s t e d e n b v

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.