Loading

Cylchlythyr Undeb Bangor Newsletter

Adennill y Nos
Reclaim the Night

Ymunwch â ni ar ein Gorymdaith i Adennill y Nos. Ymgyrch cenedlaethol yw Adennill y Nos, gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth a chondemnio aflonyddu a thrais rhywiol. Er mwyn dangos eich cefnogaeth, ymunwch â ni wrth gloc y dre am 6yh ar Nos Fercher, 4ydd o Ragfyr, lle bydd yr orymdaith yn dechrau cyn symud ymlaen trwy’r stryd.

Join us on our March to Reclaim the Night. Reclaim the Night is a national campaign to raise awareness and condemn sexual violence and harassment. To show your support please meet us at the town clock at 6pm on Wednesday 4th of December, where the march will start and progress up the High Street.

Arolwg Myfyrwyr Bangor
Bangor Student Survey

Mae Arolwg Myfyrwyr Bangor dal ar agor, ac mae nifer fawr o wobrau ar gael i'w ennill! Llongyfarchiadau i Anna Oberhauser, ennillwr 2 docyn anrheg o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Wythnos yma mae 5 gwobr ar gael! Cwblhewch yr arolwg cyn yr 2il o fis Rhagfyr am gyfle i ennill un o 5 taleb Amazon gwerth £40!

The Bangor Student Survey is still open, and there are even more prizes to be won! Congratulations to Anna Oberhauser who was the lucky winner of two National Trust Gift Cards! This week we're giving out not just one, but 5 prizes to 5 lucky students who fill out the Bangor Students Survey before the 2nd of December! Fill out the survey now to be in with a chance to win an Amazon Voucher worth £40!

Dadl Etholiad Cyffredinol Arfon
Arfon General Election Debate

Mi fyddwn yn cynnal Dadl Etholiad Cyffredinol Arfon ar ddydd Mawrth Rhagfyr y 3ydd am 6.30yh yn PL5 Pontio. Bydd y digwyddiad hwn yn dilyn steil dadl cwestiwn ac ateb gydag ymgeiswyr o’r etholaeth leol. Bydd angen i chi gyflwyno eich cwestiynau cyn y digwyddiad gan ddefnyddio’r linc isod. Cadwch lygad allan am fwy o wybodaeth ar ein cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ymgeiswyr isod wedi cadarnhau eu presenoldeb.

Gonul Daniels: Ceidwadwyr

Steffie Williams Roberts: Llafur

Hywel Williams: Plaid Cymru

We’ll be hosting an Arfon General Election Debate on Tuesday the 3rd of December at 6.30pm in Pontio PL5. This event will be a question time style debate with candidates running in the election within the local constituency. You’ll need to submit your questions prior to the event using the link below. For further information keep an eye out on our social media. The following candidates have confirmed their attendance

Gonul Daniels: Conservative Party

Steffie Williams Roberts: Labour Party

Hywel Williams: Plaid Cymru - The Party of Wales

Dawns Rhyng-gol
Inter-collegiate Dance

Cafodd UMCB amser gwych yn Aberystwyth ar gyfer y Ddawns Rhyng-gol ac wedi mwynhau cymdeithasu â myfyrwyr o bob cwr o Gymru!

UMCB had a great time in Aberystwyth for the Inter-collegiate Dance and thoroughly enjoyed socialising with other students from across Wales!

UA Ben i Ben

AU Head 2 Head

Pennod 6... Henry yn erbyn Rich, pwy fydd yn fuddugol?

Episode 6... Henry Vs Rich, who'll be victorious?

Sesiwn Adborth Pontio
Pontio Feedback Session

BWYD AM DDIM! Ac ymunwch â ni i roi adborth ynglŷn â phopeth am Pontio!

Eisiau pitsa, cacennau, losin, toesion a bisgedi am ddim? Eisiau helpu’r Brifysgol i wella'r profiad myfyrwyr yn Pontio tra’ch bod yn bwyta’r bwyd am ddim? Rydym yn edrych am fyfyrwyr i roi adborth ynglŷn â Pontio. Byddai’n wych petaech yn medru ymuno â ni i roi adborth o ran eich profiad chi ar ddydd Mercher y 4ydd o Ragfyr am 13:00yh yn yr Undeb Myfyrwyr.

FREE FOOD! Oh, and join us to feed back about all things Pontio

Want free pizza, cakes, sweets, doughnuts and biscuits? Want to help the University improve the student experience in Pontio whilst you munch on food? We’re looking for students to feed back about Pontio. It would be great if you could join us to feedback about your experience on Wednesday 4th December at 13:00 here at the Students’ Union.

Movember

Rydym nawr yn dod tuag at ddiwedd Movember ac mae wedi bod yn ymdrech anhygoel ar y cyd gan bawb o fewn yr UA i gefnogi’r sefydliad Movember. Rydym yn falch ein bod wedi codi dros £6000 a'u fod yn mynd tuag at iechyd meddwl ac atal hunanladdiad, canser y ceilliau a chanser y brostad. Cyfeirir yn arbennig at Bêl Droed Dynion yr UA sydd wedi codi £2000 trwy gael 12 o’u chwaraewyr i gymryd rhan ac eillio eu pennau! Cadwch lygaid allan am y digwyddiadau codi arian olaf sy'n cael eu cynnal, mae Sefydliad Movember yn parhau i wneud gwaith gwych trwy gydol y flwyddyn. Mae yna amser o hyd i gyfrannu!

We’re now coming towards the end of Movember and what has been an incredible collective effort from the AU in support of the Movember Foundation. We are proud to have collectively raised over £6000 going towards mental health and suicide prevention, testicular cancer and prostate cancer. A special mention goes out to Men’s Football, who have valiantly raised £2000 by getting everyone involved and shaving 12 players heads! Keep an eye out for the last remaining fundraising events, the Movember Foundation continues to do great work throughout the year. There’s always still time to donate!

De-Stresstival

Cawsom wythnos wych gyda De-Stresstival yr wythnos diwethaf. Dyma ychydig o luniau i roi blas i chi o'r hyn sydd gan De-Stresstival i'w gynnig.

We had a great week with De-Stresstival last week. Here's a few photo's to give you a flavour of what De-Stresstival has to offer.

Efallai eich bod a diddordeb mewn...

You may also be interested in....

Diolch am ddarllen | Thanks for reading