Vormgeving MObiele game

Met deze game kan je apen redden. Het spel is bedoeld voor kinderen maar is ook geschikt voor volwassenen.
Hier zie je hoe de game werkt.
Op het scherm tikken om te kiezen welke richting je op wilt springen. Tik 2 keer op het scherm om te springen. Tijdens je sprong kun je pinda's verzamelen.
Pas wel op welke kant je op springt want je kan tegen obstakels / in vallen springen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.