Loading

De Kleeschen war beim FC Brouch 1. Dezember 2018

De gudden Mann ass erëm ënnerwee, hien ass den 1. Dezember bei den FC Brouch op Besuch komm. Den Houseker huet hien och mat bruecht den awer keng Rutt huet missen verdeelen.

De Kleeschen seng Platz war prett.

Kanner hunn op den Kleeschen gewaart

Kanner hunn him e Lidd gesongen. De Kleeschen huet Kanner dunn begréisst, a jiddereen huet eng Tiitchen vun dem gudden Mann kritt.

Duerno gouf et eng Spagetti, vun de

komm ass. Mir soen dem Batty

MERCI

Merci dem Kleeschen fir Tuut.

Merci och all denen dei eng Hand mat u gepackt hunn. MERCI

Credits:

©FC Brouch

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.