พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครหญิง

- สัญชาติไทย สถานภาพโสด

- ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง

- สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

ผู้สมัครชาย

- สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ตามระเบียบของทางราชการแล้ว

- ความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง

- สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

คุณสมบัติอื่นๆ

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากทบวงมหาวิทยาลัย มาแสดงพร้อมกันด้วย

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้น ไป ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้ที่ทดสอบภาษาอังกฤษ กับสถาบัน TOEIC ไว้ก่อนการประกาศรับสมัครต้องไปขอรับ การยืนยันผลคะแนน โดยนำรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไปติดต่อสถาบัน TOEIC

- มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความ สามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษด้วย โดยเฉพาะ ภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น และสเปน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่สวมแว่นสายตา

- มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีบุคลิกภาพดีและเหมาะสมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับพร้อมสำเนาของเอกสารต่อไปนี้มายื่นให้ครบถ้วนในวันรับสมัคร ดังนี้

- หลักฐานการศึกษา

- ทะเบียนบ้าน

- บัตรประจำตัวประชาชน

- ผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

- เฉพาะผู้สมัครชายต้องมีหลักฐานการผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือยกเลิกการสอบคัดเลือก ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

Credits:

Created with images by 3888952 - "retro vintage istanbul"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.