Airconsole Vormgeven Periode 3

Je moet bij Racing Wars sturen door op de buttons op je telefoon te drukken/inhouden. Om de powerups te gebruiken moet je op FIRE klikken. Meer is er eigenlijk niet qua besturing.

The Neighbourhood is een game waarbij je moet swipen en vast houden om wapens naar elkaar te gooien. Hoe verder je je vinger doet hoe verder je gooit.

Bij Tied Together zit je aan elkaar vast en moet je met behulp van elkaar het einde halen. Om te besturen moet je de links en rechts knoppen ingedrukt houden en op de andere knoppen moet je klikken

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.