Loading

Šilko NeuroMenas Audrius Plioplys

Paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje

2021 m. rugsėjo 17 - spalio 10 d.

Daugiau nei 40 metų tyrinėju mąstymo, minties ir sąmonės ištakas mene. Iš kur atsiranda sąmonė? Kaip mes priimame save ir atpažįstame artimuosius? Kaip atsiranda visuomenė?

Mano pasirinkti meniniai sąmonės tyrimo metodai apėmė paveikslus, spaudinius ant popieriaus, konkrečiai vietai skirtas instaliacijas ir LED šviesos skulptūras.

A. Plioplio paroda Šilko NeuroMenas Lietuvos medicinos bibliotekoje 2021 rugsėjo 17 - spalio 10 d.

„Šilko NeuroMeno“ darbuose atsispindi mano ankstesnių kūrinių motyvai, tačiau kiek transformuoti - lygiai taip, kaip ir mūsų prisiminimai transformuoja regos impulsus, sukatyvindami naujus, milžiniškus neuronų tinklus galvos smegenų žievėje. Mano darbams būdingas daugiasluoksniškumas: keli neuroanatominiai, neurofiziologiniai bei meniniai sluoksniai surenkami, modifikuojami ir sumaišomi, tokiu būdu atskleisdami gilesnius minčių ir prisiminimų klodus. Meno kūriniuose naudojami mano paties smegenų magnetinio branduolinio rezonanso tomografijos ir elektroencefalogramos vaizdai yra susipynę, persidengę. Būtent iš tokio ir panašaus neuronų tinklo sudėtingumo ir atsiranda mūsų žodžiai, mintys ir sąmonė.

Akimirkos iš Šilko NeuroMenas parodos atidarymo

Naujausi kūriniai,visi sukurti šiais metais, yra plataus formato atspaudai ant 100% šilko. Jais siekiau išplėsti savo kūrybos lauką nuo galerijų, muziejų iki dėvimos, tinkamos naudoti mados pasaulio, išlaikydamas tokį patį vaizdinio ir filosofinio sudėtingumo gylį.

„Šilko NeuroMeno“ seriją sudaro 14 darbų. Kiekvieno dydis siekia 140 x 140 cm. Darbai buvo pakabinti nuo lubų kaip interaktyvi meno paroda – kiekvienas kūrinys ištemtas horizontaliai viršuje, laisvai plevėsavo apačioje. Kitas šios serijos darbų rinkinys buvo demonstruojamas profesionalios aktorės, choreografės, šokėjos Sigitos Mikalauskaitės skambant klasikinės gitaros melodijoms atliekamoms Danguolės Lingytės. Darbus komentavo autorius.

Kviečiame susipažinti su „Šilko NeuroMenas“ parodos darbais virtualioje parodoje.

Šilko skaros fragmentas

Prieglobstis / Atmintis

Šio kūrinio pagrindą sudaro vaizdas, matytas pro langą kambario, kuriame aš gyvenau, kai mokiausi Čikagos universiteto Medicinos mokykloje. Norėdamas ištrūkti iš slegiančios tėvų priežiūros, suradau prieglobstį žydų senolių namuose, pavadintuose Drekselių namai. Už teikiamą skubią medicinos pagalbą naktį ir savaitgaliais ten gyvenantiems žmonėms gavau kambarį ir maitinimą bei nedidelę stipendiją. Ten ir susipažinau su turtinga Lietuvos žydų istorija.

Refuge / Memory

The underlying image in this work is the outside window of where I lived during medical school at the University of Chicago. I sought refuge from the opressive existence of my parents‘ home at a Jewish home for the elderly, Drexel Home. I received room and board, in addition to a small stipend, to provide emergency medical services for the residents at night and on weekends. This when I learned of the rich Lithuanian Jewish history.

Mėlyna sąmonė

Originalų meno kūrinį užsakė Čikagos teatro grupė „Blue Man Group“. Tai buvo 3 X 3 metrų dydžio darbas, kuris ketverius metus buvo rodomas jų teatro pastato išorėje, Briar gatvėje. Pagrindinis vaizdas - baltas lokys, kurį fotografavau Beechy saloje, Kanados Arktinio salyno šiaurėje. Čia admirolo Džono Franklino vadovaujama britų jūrų ekspedicija nesėkmingai baigė Šiaurės vakarų jūrų kelio paieškas ( apie 1847 m. ) Visi ekspedicijos dalyviai dingo be žinios.

Šokėja su mėlyna šilko skara
Šokėja su šilko skara

Blue Consciousness

The original art work was commissioned by Chicago‘s theatrical group, the Blue Man Group. This was three by three meters in size, and was displayed on the outside of their Briar Street Theater bulding for four years. The underlying image is that of a polar bear that I photographed in the high Canadian arctic, on Beechy Island. This is where the Franklin expedition met it‘s doom in their search for the Northwest Passage.

Neizoliacija / Poslinkis

Užaugau po Antrojo pasaulinio karo imigrantų šeimoje Toronte, Kanadoje. Mano tėvai planavo netrukus grįžti į Lietuvą ir manęs neišmokė anglų kalbos. Pirmoji diena mokykloje buvo tikrai įsimintina - šaukiau ir verkiau iš baimės. Aš užaugau pasaulyje, kuris nebuvo nei Lietuva, nei Kanada, nei Šiaurės Amerika. Jaučiausi išstumtas iš pasaulio tikrąja ta žodžio prasme. Pagrindinis kūrinio vaizdas - autoportretas. Aš paėmiau saują akmenų iš Ellesmere salos (Kanados Arkties salyne) ir palikau juos kitoje izoliuotoje Viktorijos saloje ir nufotografavau šį ansamblį. Tai buvo tikrai betikslis ir beprasmis perkėlimas iš vienos izoliuotos geografinės vietos į kitą.

Šilko skara Neizoliacija/ Poslinkis
Šilko skaros fragmentas ir šokėja

Non- isolation / Displacement

I grew up in a post World War II immigrant home in Toronto, Canada. My parents planned to return to Lithuania imminently and did not teach me English as I was growing up. The first day at school was truly memorable—yelling and screaming in fright. I grew up in a world that was not Lithuania, nor was it Canada, nor North America. Displaced in the true sense of the word. The underlying image is a self-portrait. I took a handfull of stones from Ellesmere Island in the High Canadian Arctic, and left them on another isolated island, Victoria Island, and photographed this ensemble. This was a truly pointless and meaningless displacement from one isolated geographic location to another.

Kasiopėja

Originalus kūrinys buvo užsakytas Čikagos universiteto. Tai 3x7 metrų dydžio drobė, kurios pagrindiniai vaizdai buvo susiję su mūsų indoeuropietiškos kilmės vietomis ir kultūra. Keliavau į archeologines vietoves, kuriose klestėjo hetitų imperija centrinėje Turkijos dalyje. Hetitų kalba yra seniausia žinoma indoeuropiečių kalba.

Šokėja su skara ir A. Plioplys

Cassiopeia

The original work was commissioned by the University of Chicago and was on canvas, three by seven meters in size. The underlying images dealt with the location of the origns of our Indoeuropean langage and culture. I traveled to archeological sites where the Hittite empire flourished in central Turkey. The Hittite language is the oldest known Indoeuropean language.

Šilko skaros fragmentas

Pianissimo

Ši darbų seka susijusi su mūsų prisiminimų saugojimo vieta. Mūsų smegenyse yra šimtas milijardų neuronų, su trilijonais sinapsinių ryšių. Dabartinis mūsų prisiminimų vietos neurobiologinis paaiškinimas yra sinaptinių ryšių stiprumo pokyčiai. Nemanau, kad to pakanka. Mes taip pat turime pažvelgti į kvantinį molekulinį lygį ir dar toliau į stygų teorijos eilutes. Taigi, į smulkias šio kūrinio detales įeina kvantinio pasaulio neryškumas ir puikios stygų teorijos eilutės. Pianissimo reiškia, kad muzika turi būti grojama labai švelniai. Pavadinimas reiškia tylą, ramybę. Tačiau pats kūrinys yra dinamiškas.

Pianissimo

This sequence of works deals with the location of the storage of our memories. We have one hundred billion neurons in our brains, with trillions of synaptic interconnections. The current neurobiologic explanation for the site of our memories is changes in the strength of synaptic interconnections. I do not think that is a sufficient explanation. We must also look at the quantum molecular level, and even further down into the strings of string theory. Thus, the fine details of this piece include the fuzziness of the quantum world and the fine strings of string theory. Pianissimo means that the music should be played very softly. The title connotes quietness, serenity. However, the piece itself is dynamic.

Kubitas / Uolektis

Ši darbų seka susijusi su mūsų prisiminimų saugojimo vieta. Mūsų smegenyse yra šimtas milijardų neuronų, su trilijonais sinapsinių ryšių. Dabartinis mūsų prisiminimų vietos neurobiologinis paaiškinimas yra sinaptinių ryšių stiprumo pokyčiai. Nemanau, kad to pakanka. Mes taip pat turime pažvelgti į kvantinį molekulinį lygį ir dar toliau į stygų teorijos eilutes. Taigi, į smulkias šio kūrinio detales įeina kvantinio pasaulio neryškumas ir puikios stygų teorijos eilutės. Šio kūrinio centras turi kubą primenančią struktūrą. Tai primena didelio masto skulptūrą, kurią pasiūliau savo meninės karjeros pradžioje, pavadinimu „Cubit".

Šilko skaros fragmentas

Cubit

This sequence of works deals with the location of the storage of our memories. We have one hundred billion neurons in our brains, with trillions of synaptic interconnections. The current neurobiologic explanation for the site of our memories is changes in the strength of synaptic interconnections. I do not think that is a sufficient explanation. We must also look at the quantum molecular level, and even further down into the strings of string theory. Thus, the fine details of this piece include the fuzziness of the quantum world and the fine strings of string theory. The center of this piece had a cube-like structure. This is reminiscent of a large-scale sculpture that I proposed early in my art career entitled Cubit.

Protėvių apeigos

Pagrindinis vaizdas – tai nuotrauka, padaryta per sekmadienines mišias Pilviškių bažnyčioje daugiau nei prieš tris dešimtmečius. Vaizdas labai pakeistas, kaip ir mūsų pačių nervų sistema vaizdinius paverčia neuronų prisiminimų tinklais. Centrinis vaizdas – vaizdas lyg arklio galva - reiškia mano tėvo norą tapti žirgų augintoju.

Šilko skaros fragmentas
Šilko skara

Ancestral Rites

The underlying image was taken during Sunday mass at the Pilviskiai church over three decades ago. The image was highly transformed, just as our own nervous system transforms visual images into networks of neuronal memories. The central horse-like head refers to my own father‘s desire to become a horse breeder.

Neuronų simfonija

Šis kūrinys skirtas Marijos Gimbutas 100-čio garbei. Prieš keturis dešimtmečius sukūriau lauko akmens instaliaciją užtvindytoje Quarry Hill parko vietoje Ročesteryje, Minesotoje. Akmenų paskirstymas atitiko senovės lietuvių laidojimo vietas, kurias Marija Gimbutas ištyrė ir panaudojo daktaro disertacijoje. Šios instaliacijos nuotrauka yra pagrindinis neuronų profilių vaizdas. Kūrinio centre, viršuje, yra stilizuota M raidė, dedikuota Marijai

8. Neuronal Symphony

Šilko skaros fragmentas

This piece is in honor of the one hundred year anniversary of the birth of Marija Gimbutas. Four decades ago, I created an outdoor stone insallation, in a flooded area of Quarry Hill Park in Rochester, Minnesota. The distribution of the stones was in keeping with ancient Lithuanian burial sites that Marija Gimbutas had researched and used in her doctoral dissertation. A photograph of this installation is the underlying image behind the neuronal profiles. In the center of the work, at the top, is a stylized letter M standing for Marija.

.

Kultūros centras

Pagrindinis vaizdas yra trys akmenys, žymintys Europos geografinį centrą, visai šalia Vilniaus. Parašytas tekstas - paimtas iš 1561 m. „Virbalio“ inventoriaus knygos, kurioje liuteronų kunigas Tomas Gedkantas patvirtino dokumento autentiškumą. Tekstas parašytas lotynų kalba. Tomas Gedkantas glaudžiai bendradarbiavo su Martynu Mažvydu, išleidžiant pirmąsias spausdintas knygas lietuvių kalba.

Culture-Center

The underlying image is of the three stones that mark the geographic center of Europe, just outside of the city of Vilnius. The written text was taken from the 1561 Virbalis Inventory where the Lutheran priest, Tomas Gedkantas, certified the authenticity of the document. His text was written in Latin. He worked closely with Martynas Mazvydas in publishing the first books printed in the Lithuanian language.

Šokėja su oranžine skara

Tomas Gedkantas

Tekstas paimtas iš 1561 m. Virbalio inventoriaus, kuriame buvo išvardytos visos Tomo Gedkanto žemės valdos. Jo pirminė liuteronų parapija buvo Širvintoje, tačiau aštuonerius metus jis kartu su Martynu Mažvydu tarnavo religiniams Virbalio miesto poreikiams. Ranka rašytas tekstas yra jo vardas, kaip jis pateikiamas šiame dokumente.

Tomas Gedkantas

Šilko skaros fragmentas

The text is taken from the 1561 Virbalis Inventory where all of the land holdings of Tomas Gedkantas was listed. His primary Lutheran parish was in Sirvintas, but for eight years he, along with Martynas Mazvydas, administered to the religous needs of the city of Virbalis. The handwritten text is his name as it appears in this Inventory.

Šilko skaros fragmentas

Mažvydas

Tekstas paimtas iš 1561 m. Virbalio inventoriaus, kuriame buvo išvardytos visos Martyno Mažvydo žemės valdos. Jo pagrindinė liuteronų parapija buvo Ragainėje, tačiau keletą metų jis kartu su Tomu Gedkantu rūpinosi religiniais Virbalio miesto poreikiais. Ranka rašytas tekstas yra jo vardas, kaip jis pateikiamas šiame apraše.

Mažvydas

The text is taken from the 1561 Virbalis Inventory where all of the land holdings of Martynas Mazvydas was listed. His primary Lutheran parish was in Ragaine, but for several years he, along with Tomas Gedkantas, administered to the religous needs of the city of Virbalis. The handwritten text is his name as it appears in this Inventory.

Šilko skaros fragmentas

Plioplys

Tekstas paimtas iš 1561 m. Virbalio inventoriaus, kuriame buvo išvardytos visų aštuonių Plioplių šeimų žemės valdos. Šis dokumentas pirmą kartą pasirodo Plioplio pavarde. Iš Virbalio yra kilusios visos vėlesnės Plioplys kartos. Šis žalias meno kūrinys yra neuroninė transformacija į sekmadienio pamaldas Pilviškių bažnyčioje, kurioje dalyvavo mano tėvas ir protėviai.

Plioplys

The text is taken from the 1561 Virbalis Inventory where the land holdings of all eight of the Plioplys families were listed. This document is the first time that the Plioplys surname appears. It is from Virbalis that all of the subsequent Plioplys generations originate from. The underlyng green artwork is a neuronal transformation of a photograph of a Sunday church service at the Pilviskiai church which my father and forefathers attended.

Svajonės / Tyrinėjimas

Šokėja su šilko skara
Šokėja su šilko skara

Pagrindinis šio kūrinio vaizdas yra nuotrauka, kurią padariau nuo Sagreso (Portugalija) uolų su vaizdu į Atlanto vandenyną. Būtent čia, šalia šių uolų Kristupas Kolumbas išmoko plaukti ir svajojo atrasti naujus pasaulius. Šį kūrinį Amerikos neurologijos akademija pasirinko žurnalo „Neurology“ viršeliui. Po 50 metų nuo žurnalo leidybos pradžios pirmą kartą meno kūrinys buvo panaudotas žurnalo viršelio vaizdui.

Dreams / Exploration

The underlying image of this piece is a photograph that I took of the cliffs in Sagres, Portugal, overlooking the Atlantic Ocean. It is on these cliffs that Christopher Columbus learned how to sail and dreamed of discovering new worlds. This piece was selected by the American Academy of Neurology to be the first time that a work of art appeared on the front cover of their journal „Neurology“ after 50 years of publishing.

Slėnio ramybė

Originali transformuota nuotrauka - slėnis ir jame esantis ežeras Kolorado Uolėtuose kalnuose. Tai tikrai rami ir izoliuota vieta. Originalus, 4 metrų pločio kūrinys buvo užsakytas Čikagos universiteto, kad papuoštų jų naujai pastatytą ligoninę.

Valley Peacefulness

The original transformed photograph is that of a valley and the lake in it, found in the Rocky Mountain National Park Colorado Rocky Mountains. This truly was a peaceful and isolated placed to visit. The orignal work, 4 meters wide, was commissioned by the University of Chicago to decorate their newly built hospital.

Šokėja su šilko skara
  • Paroda veikė Lietuvos medicinos bibliotekoje 2021 rugsėjo 17 - spalio 10 d.
  • Teksto autorius Audrius Plioplys.
  • Parodą rengė ir kuravo Regina Vaišvilienė.
  • Nuotraukos Beatos Žukienės.
Created By
Lietuvos medicinos biblioteka
Appreciate

Credits:

Beata Žukienė