Taki warun Dzień dobrego wygrzewania i jest git

Widoki o 7:00 były zacne
TAJFUN 2000®
Trawers zacnie się prezentował
Jednak zjazd już był trochę waleczny. Highway jednak był odpowiednio stromy i wydeptany, że ciągnął w sam raz. Był to najtrudniejszy technicznie zjazd od conajmniej roku jaki robiłem :)
Niestety freeride nie ciągnął
Na koniec wrzucę jeszcze jedno foto z góry.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.