L´ÀTOM UNITAT-4

MODELS ATÒMICS

MODEL DE DALTON

Segons dalton:

-Els elements estan formats per partícules extremadament petites que es diuen àtoms, confirmant que tots els àtoms d´un mateix element son iguals, tenen la mateixa mida, massa i propietats químiques

-Els àtoms d´un element son diferents als àtoms de tots els demés elements

-Segons ell no es poden dividir ni destruir

model de thomson

Segons ell, els àtoms es poden dividir en:

  • Electrons: carga negativa
  • Protons: carga positiva
  • Neutrons: Sense carga i més gran

Per a ell, l´àtom era massís i compacte

MODEL DE RUTHERFORD

L´àtom es divideix en:

Nucli central: on té protons i neutrons ( allà esta la carga positiva y casi tota la massa de l´àtom).

Una capa formada per electrons que giren al voltant del nucli en orbites circulars de forma similar a com els planetes giren al voltant del sol.

Els seus experiments van demostrar que el nucli és molt petit comparat amb el àtom i que esta pràcticament buit.

webgrafía

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20At%C3%B3micos%20.NET/Modelos/Simulaciones/Dalton.swf

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModThomson.aspx

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModRutherford.aspx

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.