Mud, Sweat and Fearless Legs routeverkenning deel twee

Deel twee van de routeverkenning

Je komt uit de richting van de lantaarnpaal en daar waar nu het afval ligt loopt het parcours

De oversteek richting de voetbalvelden

Slingeren tussen de bomen door richting......

De trap. Een bescheiden formaat.

En nog meer bomen om langs en tussendoor te rijden

En van boven dit bultje duikelen we richting balustrade

Dit hebben we alvast de muur van Mechelen gedoopt

Ergens hierdoor heen loopt het parcours

Om hier uit te komen

om vervolgens de zandbak in te duiken

Om over het groene gras

De finishstraat te bereiken

We zien jullie op zondag 15 januari

Credits:

Walter Loozen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.