Loading

Vooraf

Hoe denken inwoners van Overijssel over belangrijke thema's die spelen in hun provincie? En hoe slaat RTV Oost vervolgens de brug tussen het publiek en de politiek? Het was de basis voor Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

De redactie van RTV Oost koos hoofdthema's, waar bezoekers van onze site, app en Facebookpagina op konden reageren. Duizenden mensen deden dat. Aan de hand van die reacties schreef de redactie een conceptprogramma.

Organisaties leverden input op basis van dat concept. We lieten het publiek vervolgens nóg scherpere keuzes maken, wat leidde tot tienduizenden reacties. Die resultaten zijn vertaald in dit online document: Hét verkiezingsprogramma van Overijssel.

Verkeer & mobiliteit

Automobilisten stonden vorig jaar in Overijssel vaker in de file. Rijkswaterstaat becijferde dat de filedruk in 2018 67 procent hoger was dan in 2017. Uit het kaartje hieronder blijkt dat de toename op meerdere plaatsen in de provincie stevig is, maar op de A28 gaat het toch wel hard.

Bijna de helft van de filedruk komt door een toename van het verkeer, een derde door ongelukken en tien procent door wegwerkzaamheden. Dat moet anders vinden inwoners van Overijssel.

Pak het aan. Dat is onze boodschap. En de richting is duidelijk: leg asfalt om filedruk te verminderen, maar verbeter ook vooral de veiligheid van provinciale wegen. Meer veiligheid betekent minder ongelukken en dus minder files.

Rijkswegen zijn geen provinciale verantwoordelijkheid, maar juist bij het verbreden van die wegen moet de politiek haar verantwoordelijkheid nemen. Door grote projecten voor te financieren of als co-financier op te treden .

En het verminderen van ongelukken dan? Daar zien we ook een belangrijke rol voor de politici in het provinciehuis. Zorg dat verkeersovertreders flink worden aangepakt. Daar moet een preventieve werking van uit gaan.

Dit waren de stellingen over verkeer en mobiliteit die goed scoorden in Overijssel.

Zo stemde Overijssel op de stellingen over Verkeer & mobiliteit.

De trein naar het noorden

Verkeer en mobiliteit draait om meer dan asfalt. Ook openbaar vervoer is belangrijk in Overijssel. Het sleutelwoord? Bereikbaarheid. Dat is niet overal goed geregeld. Wie bijvoorbeeld vanuit Twente met de trein naar het noorden wil, moet nu via Zwolle een hele omweg maken, terwijl het anders kan.

Ook de fiets is een belangrijk vervoersmiddel in Overijssel. Jongeren gaan op de fiets naar school, volwassenen pakken de fiets naar werk. En dan zijn er nog tienduizenden mensen die op de fiets recreëren. Zorg dat dit veilig gebeurt, vinden wij. Door bijvoorbeeld rijbanen voor auto en fiets zo veel mogelijk te scheiden.

Veiliger fietsen dan op de F35 door Twente kan bijna niet, maar schiet op met de aanleg van die fietssnelweg. De vertraging loopt op. Als een gemeente afhaakt, moet de provincie de regie op zich nemen. Wij willen ook nog wat groter denken. Trek die F35 door van Nijverdal naar Zwolle.

Veilig gevoel

Verkeersveiligheid telt voor ons in Overijssel. Er gebeuren nog altijd te veel ongelukken, op bijvoorbeeld de N-wegen. Plaats waar dat kan middengeleiders om het verkeer beter te reguleren. Ook op de fiets willen wij met een veilig gevoel de weg op. Hou fietspaden goed onderhouden en 's avonds goed verlicht. Steeds meer mensen fietsen elektrisch. Zorg dan ook dat er genoeg plaatsen zijn om die fietsen op te laden.

130 kilometer

Kijk goed naar landbouwverkeer. Niet alleen in combinatie met fietsers, maar ook op wegen buiten de bebouwde kom ontstaan gevaarlijke situaties als langzaam verkeer en snel verkeer elkaar tegenkomen. Dan telt een doorgetrokken streep ineens niet meer met alle risico's van dien. En 130 kilometer per uur vinden we lang niet op alle plaatsen waar het nu mag wenselijk.

Alle windrichtingen

Voor openbaar vervoer geldt dus bereikbaarheid. Ook in de weekenden en 's avonds. Wij willen bereikbaarheid van dorpen dankzij een een goede busverbinding. Maar ook bereikbaarheid van plekken buiten de provincie heeft prioriteit; maak snel reizen met de trein mogelijk, in alle windrichtingen.

Duurzame energie

Duurzaam, het is een woord dat steeds vaker doordringt in Overijsselse huishoudens. Steeds meer mensen krijgen er mee te maken of denken erover na. Het is niet meer iets voor de toekomst. We moeten nu al beslissingen nemen over gasloos bouwen, de installatie van een warmtepomp en wind- en zonne-energie.

Duurzaam staat in Overijssel voor zonnepanelen en windmolens en de equivalent daarvan: zonneparken en windmolenparken. De tweestrijd in de maatschappij is voelbaar. Er moet 'iets' gebeuren maar nog vaak geldt de gevleugelde term: 'not in my backyard', terwijl we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.

In dit verkiezingsprogramma staat dik onderstreept het woordje participatie als het aankomt op duurzaamheidsprojecten. Energietransitie is prima, zolang de provincie maar flink meebetaalt. Wij willen meedelen in de opbrengsten.

Code droog in Overijssel

Deze zomer gingen alle alarmbellen rinkelen. Natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en ook internisten waarschuwden voor de grote gevolgen van de droogte, die in delen van Overijssel zelfs nog een stukje erger was dan in andere delen van Nederland.

De nasleep van de droogte zullen we nog tot ver in 2019 merken. Met name het grondwaterpeil is reden tot zorg.

Wij willen dat de provincie maatregelen neemt. De bestrijding van droogte moet topprioriteit krijgen.

Welke andere stellingen over duurzame energie scoorden ook goed?

Zo stemde Overijssel op de stellingen over het thema Duurzame energie

Plannen genoeg

Plannen voor energieprojecten zijn er genoeg in Overijssel. Het valt alleen nog niet mee om ze letterlijk van de grond te krijgen. Windmolens, maar ook zonneparken stuiten op veel tegenstand omdat ze het landschap vervuilen. Wij vinden dat de provincie daarom goed na moet denken over de plekken waar zonne- en windmolenparken moeten komen. Ze staan er voor jaren, is onze boodschap. Daar moet je geen goede landbouwgrond voor opofferen.

Laat omwonenden van duurzaamheidsprojecten meeprofiteren van de opbrengsten. Dan draai je die negatieve sentimenten om, denken wij. Plaats zonnepanelen vooral op daken van (agrarische) bedrijven. Ruimte genoeg en het is meteen een oplossing voor asbestdaken. Zonnepanelen in ruil voor asbest.

Ook belangrijk, de provincie heeft niet het laatste woord over locaties die worden toegewezen voor bijvoorbeeld zonneparken of windmolenparken. Dat ligt bij ons, bij de omwonenden van beoogde locaties..

En, provincie, denk verder. Denk in meer oplossingen. Er zijn buiten zonne- en windenergie meer opties voor het opwekken van duurzame energie in Overijssel. Denk bijvoorbeeld aan waterkracht. Met de goede molens kan dat prima op meerdere plekken in Overijssel.

Draagvlak woningisolatie

We vinden het belangrijk dat woningen goed worden geïsoleerd. Er ligt een taak voor de provincie om een nog breder draagvlak voor woningisolatie te creëren. Controleer huizenbezitters met met behulp van nieuwe technologieën als drones. Maak aanpassingen met subsidie mogelijk. Want energie duurzaam opwekken heeft weinig zin als een groot deel ook weer verloren gaat.

Asbest kosteloos opruimen

Asbest is een groot probleem in Overijssel. Niet alleen liggen er nog vierkante kilometers asbest op daken van boerenbedrijven, ook in woningen ligt nog asbest 'verstopt'. De overheid moet de kosten van het verwijderen van asbest op zich nemen. Alleen dan lukt het om asbest van daken en uit woningen te verwijderen. Als de provincie dat niet kan, moet het geregeld worden met het rijk.

Belangrijke rol bedrijfsleven

Natuurlijk, het gaat vaak over zonneparken en windmolens, maar welke rol heeft het bedrijfsleven als het gaat over duurzaamheid? Die blijft nogal eens onderbelicht, vinden wij. Ook voor bedrijven liggen er mogelijkheden genoeg. Opnieuw door het gebruik van daken voor zonnepanelen, maar denk ook auto's waar veel zakelijk mee wordt gereden. Stimuleer als provincie de keuze voor elektrische auto's of voor auto's die rijden op waterstof.

Energieneutraal bouwen

Provincie Overijssel, kijk ook om je heen. Bijvoorbeeld naar wat er al gebeurt in andere provincies op het gebied van duurzaamheid en leer daar van. Stimuleer het gasloos maken van bestaande woningen en het energieneutraal bouwen van nieuwe woningen en wijken.

Landbouw & natuur

Overijssel is een typische landbouwprovincie. Dat merk je als je met auto, trein of fiets de provincie doorkruist. Maar het zit in meer dan het landschap alleen. Het zit ook in de mensen, in ons.

Landbouw en natuur houden de gemoederen in Overijssel bezig. Wij voelen ons betrokken bij de boeren in hun provincie.

Tuurlijk zijn er zorgen. En dan niet alleen over megastallen en fosfaatuitstoot. De natuur gaat ons aan het hart. Kijk naar de teloorgang van het coulisselandschap, het verdwijnen van weidevogels. Maar ook naar regeldruk waar boeren mee kampen. En de wolf, wat moeten we daar mee in Overijssel?

Marter, wolf en vos; hoe nu verder?

De komst van de wolf naar Overijssel heeft veel beroering veroorzaakt. Natuurliefhebbers zien er de bevestiging in dat Nederland goed bezig is met landschapsbeheer. Schapenhouders vrezen de wolf. Maar ook wij maken ons zorgen over de invloed van de wolf op onze leefomgeving.

Als dode schapen in een weiland worden gevonden gaat de beschuldigende vinger snel naar de wolf. Net als andere predatoren zoals marter en vos, kan de wolf op weinig sympathie rekenen in Overijssel. Het zijn beschermde dieren, maar die status mag er wel af. Er moet meer ruimte komen om de dieren goed te kunnen beheren, vinden wij.

Met name de vos en de marter zijn slecht voor de weidevogelstand. Maar ook de das veroorzaakt schade, aan gewassen bijvoorbeeld. Schade die, net als bij doodgebeten schapen, maar mondjesmaat vergoed wordt. Een proces dat bovendien vaak veel tijd kost. Daar moet de provincie veel ruimhartiger mee omgaan.

Welke stellingen over landbouw en natuur scoorden het beste in Overijssel?

Zo stemde Overijssel op de stellingen over het thema Landbouw & natuur

Te grote regeldruk

Twee keer peilde RTV Oost de stemming in Overijssel over landbouw en natuur. Twee keer kwam duidelijk naar voren dat het aantal regels voor boeren moet worden beperkt. Maak ondernemen makkelijker voor boeren. Onze boodschap: stel duidelijke regels op en maak er vooral niet te veel.

Coulisselandschap

De provincie moet zich inzetten voor behoud van het coulisselandschap in met name Twente en Salland. Het is het uithangbord van die regio's, vindeen wij. We roepen dan ook op de kennis en kunde van boeren te benutten bij het onderhoud van het landschap. Boeren werken elke dag in natuur en hebben bovendien zelf ook alle belang bij een gezonde natuur.

Weg met de megastal

Geen megastallen in Overijssel. Het moet juist de andere kant op. In plaats van schaalvergroting moeten we in deze provincie naar schaalverkleining. Minder vee, kleinschaliger dierenboerderijen, dat willen wij. Kleiner boeren is beter voor de natuur, dan de huidige aanpak waarbij de schaalvergroting oneindig door lijkt te gaan.

Handhaving geitenstop

Wat in Overijssel geldt voor varkens, geldt ook voor geiten. Inwoners willen ze niet, zeker niet in grote hoeveelheden. Het geitenverbod, in 2018 ingesteld door de provincie moet dus ook van kracht blijven.

Wilde bloemen

Net als over weidevogels maken we ons ook zorgen over de afname van het aantal (wilde) bijen in Overijssel. Een gevolg van slecht landschapsbeheer. Ons pleidooi is simpel: zorg voor meer wilde bloemen in de natuur zodat de bij zich kan herstellen. De huidige akkers in Overijssel zijn woestijnen voor bijen geworden.

Toeristisch pluspunt

Landbouw en natuur zijn het visitekaartje van Overijssel, een toeristisch pluspunt en een eigenschap van deze provincie waarvoor toeristen maar wat graag naar Overijssel willen komen om te recreëren. Boeren zijn ook voor het toerisme een economische factor. Tegen ie achtergrond verdwijnen steeds meer boerenbedrijven. Hou de landbouwsector in stand.

Cultuur

Cultuur, is dat nou een tentoonstelling in het Rijksmuseum in Enschede of in Museum de Fundatie in Zwolle? Of een voorstelling zoals 'Storm over Beulaeke' in Steenwijk of 'Stork' in Hengelo? Of is cultuur het dialect dat gesproken wordt in Overijssel? Het is al het bovenstaande, maar het is vooral ook heel subjectief.

Er zijn genoeg mensen in Overijssel die nooit een voet in een museum of een theater zetten. En toch komen ze dagelijks in aanraking met cultuur. Hun eigen cultuur, of de cultuur van de streek waarin ze wonen. Cultuur is overal en zit vaak ook in kleine dingen.

Dat blijkt als je de mening peilt van Overijssel. Cultuur gaat volgens ons in eerste instantie niet om de 'hoge cultuur' zoals je die vindt in musea of concertzalen. Cultuur in Overijssel gaat over festivals, bloemencorso's, carnaval; 'lagere cultuur' dus. Daar ligt een belangrijke rol voor de provincie: bewaak het cultureel erfgoed en de streekcultuur van de provincie Overijssel.

Stimuleer het onderwijs

Jong geleerd, is oud gedaan. Dat geldt ook voor cultuur. Wie kinderen vroeg in aanraking laat komen met cultuur, legt de basis voor een rijk cultureel leven, denken wij. Scholen spelen daarin een belangrijke rol met cultuureducatie en muziekonderwijs. Stimuleer dat als provincie.

Festivals en evenementen zoals het Dickens Festijn in Deventer of het Bevrijdingsfestival in Zwolle worden druk bezocht. Andere voorbeelden zijn het Afrika Festival in Hertme of Kunst in het Volkspark in Enschede. Cultuur ligt op straat en dat moet zo blijven, vinden we, zelfs als er overheidsgeld voor nodig is.

We zijn trots op al het mooie dat onze provincie herbergt. Daar moeten we zuinig op zijn. Behoud en koester wat er al sinds mensenheugenis is, luidt onze boodschap. Streektaal bijvoorbeeld; steeds minder mensen spreken een dialect in Overijssel. Toch willen we onze streektaal niet verliezen. De provincie moet daarom het spreken van dialect bevorderen.

De Twentse Eindejaarsconference van 2018. Foto: Wilmink Theater

Welke stellingen over cultuur scoorden het best in Overijssel?

Zo stemde Overijssel op de stellingen over cultuur.

Subsidie

Cultuur en subsidies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar waar moet dat subsidiegeld naar toe? Dat vinden we hele moeilijke keuzes. Subsidie naar kunst is subjectief. Want wat is kunst en hoe waardevol is die kunst? Amateurkunst heeft bij ons in ieder geval geen streepje voor in vergelijking met grote spelers als Museum de Fundatie of het Orkest van het Oosten.

Bibliotheken belangrijk

Bibliotheken worden door ons hoog aangeslagen. Zorg dat daar voldoende geld naar toe gaat. Simpelweg om lezen en schrijven te stimuleren, maar ook omdat er in bibliotheken veel meer kan en gebeurt dan alleen het lezen en lenen van boeken. Hou dat in stand.

Verleden contra hedendaags

Hedendaagse kunst vinden we niet zo belangrijk. We beschermen liever onze cultuur uit een ver verleden. Overijsselse kunstenaars kunnen dan wel weer op onze steun rekenen. Zij mogen van best een streepje voor hebben bij de provincie, bijvoorbeeld bij beslissingen over het toewijzen van opdrachten.

Orkest van het Oosten

In de onderzoeken die RTV Oost in de maanden voorafgaand aan het schrijven van dit verkiezingsprogramma heeft gehouden, wordt Het Orkest van het Oosten meerdere keren genoemd en geroemd als cultureel ambassadeur van Overijssel.

Opmerkelijk

Verkeer en mobiliteit, duurzame energie, landbouw en natuur en cultuur; vier onderwerpen waarover regelmatig gesproken wordt in het provinciehuis. Maar er zijn meer zaken die wij belangrijk vinden. De redactie van RTV Oost kreeg ook veel suggesties binnen via onze platforms. De meest opmerkelijke reacties verwerkten we in stellingen waarop ons publiek kon stemmen.

Maatregelen om de vergrijzing in goede banen te leiden. Goede zorg voor iedereen, betaalbare woningen, oplossingen die kunnen bijdragen aan het verminderen van fijnstof, dat vinden we belangrijk.

Maar toch kwamen ook hier weer zaken als leefbaarheid, goede zorg voor de natuur en veiligheid duidelijk bovendrijven. Wij willen wonen in een provincie waarin het leven goed is en onze veiligheid gewaarborgd is. Niet alleen in het verkeer, maar ook op straat door bijvoorbeeld goede straatverlichting.

Betaalbare woningbouw in Overijssel

Jongeren hebben steeds meer moeite bij het vinden van een betaalbaar huis. Voor ouderen in de provincie geldt hetzelfde. Ze willen hun huidige grote woning best inruilen voor een kleiner huis zolang het maar betaalbaar is. Maar dat valt niet mee en dus houden ouderen hun woning aan. Wij vinden dat de provincie daar een rol in kan spelen, door te sturen op de bouw van betaalbare huizen, voor jong én oud.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Vaak omdat ze dat zelf willen, maar het komt ook steeds vaker voor dat mensen geen andere keus hebben. Eigenlijk zouden ze naar een bejaardentehuis moeten, maar dat kan niet omdat er geen ruimte is. Wij pleiten voor meer bejaardentehuizen zodat ouderen in Overijssel gebruik kunnen maken van deze voorziening op het moment dat dit nodig is.

Plant meer bomen langs Overijsselse wegen. Op die manier kan het probleem van de uitstoot van fijnstof op een natuurlijke manier worden aangepakt. Bomen langs de weg filteren de fijnstof die auto's uitstoten en dragen bij aan een beter milieu.

Welke stellingen bij het thema Opmerkelijk scoorden het best in Overijssel?

Zo stemde Overijssel op de stellingen over het thema Opmerkelijk.

Ondernemersklimaat

Om Overijssel aantrekkelijk te maken en te houden voor bedrijven moet de provincie een goed ondernemersklimaat creëren. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van voorrang voor Overijsselse bedrijven bij aanbestedingen. Een goede bereikbaarheid van de provincie speelt ook weer een rol. Als Overijssel goed en snel te bereiken is over de weg en met het openbaar vervoer zullen mensen uit het westen eerder in Overijssel willen werken.

Leegstand winkels

Winkelleegstand zien we in veel winkelgebieden, mede door het oprukken van online winkelen. Niet alleen in de stad, maar ook in dorpen en in winkelcentra in wijken van steden. Leegstand leidt tot verpaupering. We willen dat de provincie met een plan komt om dit tegen te gaan.

Veiligheid

Veiligheid kwam al eerder ter sprake in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Toen ging het vooral over veiligheid in het verkeer. Maar ook in ons huis en in onze woonomgeving willen wij ons veilig voelen. De provincie moet daarvoor de voorwaarden scheppen.

Forenzenplan

Wij vinden het een taak van de provincie om mensen te stimuleren dichter bij hun werk te gaan wonen. Dat scheelt files. We willen dat de provincie met een forenzenplan komt met een beloningssysteem. Keer bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding om. Beloon juist mensen als ze dicht bij hun werk wonen

Vervolg

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseert RTV Oost meerdere bijeenkomsten waarin we verder praten en discussiëren met inwoners van Overijssel en politici uit het provinciehuis over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

Want er valt nog genoeg te bespreken over de thema's die eerder dit in dit programma zijn genoemd. De wensenlijst van Overijssel is aanzienlijk. Hoe gaan we dat realiseren?

In verschillende meet ups verspreid door de provincie gaan we met elkaar om tafel. Om met een open mind van gedachten te wisselen. Iedereen is welkom!

Waar en wanneer staan onze meet ups gepland en over welke thema's gaan ze?

6 februari: Openingsdebat Oude Statenzaal, Diezerstraat 80 Zwolle

15 februari: Thema Duurzame energie: Kleine zaal Theater de Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk

22 februari: Thema Landbouw & natuur: De Delle, Hattinkstraat 4, Tubbergen

1 maart: Thema Verkeer & mobiliteit: Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1, Zwolle

8 maart: Thema cultuur: Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim

15 maart: Thema opmerkelijk: Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6A, Bathmen

18 maart: slotdebat en tussenbalans stemwijzer, Deventer Schouwburg, Leeuwenbrug 2, Deventer

Created By
Pepijn Bolscher
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.