Phan Thiet food - Eat like a local Vietnamese food

MÌ XÀO HẢI SẢN
CÁ BỚP KHO
LẨU BÒ
TỎI NGÂM + TƯƠNG ĂN LẨU
BÁNH TAI DẠC
BÁNH BÈO PHAN THIẾT
BÁNH BÈO
CÁ LÓC CHIÊN XÙ
BÚN BÒ PHAN THIẾT
Bún bò Phan Thiết
BÚN RIÊU PHAN THIẾT
TIẾT CANH
MỰC NƯỚNG SA-TẾ
LẨU XÍ QUÁCH GIÒ HEO
NEM LỤI CUỐN BÁNH TRÁNG
CƠM GÀ PHAN THIẾT
CHẢ CUỐN PHAN THIẾT
TỎI ỚT ĂN KÈM VỚI CHẢ CUỐN
SÒ LÔNG NƯỚNG MỠ HÀNH
ẾCH NƯỚNG MUỐI ỚT
BÁNH TRÁNG MẮM RUỐC NƯỚNG
RĂNG MỰC CHIÊN
BÁNH HỎI LÒNG HEO
BÁNH HỎI LÒNG HEO - BÚN BÁNH HỎI
BÁNH HỎI LÒNG HEO
DỒI HEO
CƠM GÀ
PHÁ LẤU PHAN THIẾT
PHỞ BÒ TÁI NẠM
KHÔ CÁ DẢNH NƯỚNG
BÚN BÒ XÀO
Created By
Trần My
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.