Kamerakynän pedagogiikka KAISA HEIKKONEN

Monilukutaito

Oppilaat kuvaavat pareittain opettajan tehtävänannon mukaan kännykällä videon. Tuotokset katsotaan ja sisältö tulkitaan ryhmissä. Luokan tuotoksista tehdään yhteenveto liitutaululle kirjoittaen.

Tieto- ja viestintä- teknologia

Oppilaat käyttävät pareittain kännykkää opettajan heille antamaan tehtävään ja videoivat "vastauksensa". Videot katsotaan ryhmissä.

Aktiivinen oppiminen

Oppilaat miettivät aktiivisesti, mitä ja miten kuvata. Toistensa tuotoksia katsoessaan he kehittävät samalla omaa ajatteluaan. (Miksi kuvattiin juuri noita kohteita? Ovatko ne samoja vai eri kohteita kuin itse kuvatut jne.)

Oppimaan oppiminen

Oppilaat suorittavat annetun tehtävän motivoituneesti. Tutun ympäristön näkee ja kokee tehtävän myötä uudella tavalla. Tulosten purku koko luokan kanssa antaa onnistumisen tunteen omasta työstä.

Pedagoginen viihtyminen

Opettaja luo ammattitaidollaan työskentelylle turvallisen ilmapiirin. Oppilaiden luontainen uteliaisuus pitää heidän motivaatiotaan yllä. Yhdessä parin kanssa toimiminen vähentää virheiden pelkoa, ja oppilas oppii luottamaan omiin vahvuuksiinsa.

Credits:

Created with images by Alexas_Fotos - "photographer frog funny" • stevepb - "books student study" • Mike Licht, NotionsCapital.com - "Schulknabe mit iPad, after Albert Anker" • Anthony Knuppel - "Khasi Schoolchildren" • BiblioArchives / LibraryArchives - "Girl sitting at desk flipping through textbook pages at Putnam School / Fille assise à un bureau feuilletant les pages d'un manuel à l'école Putnam" • dennis - "my desk" • Mara 1 - "A Mara Rianda Classroom Kenya" • Alexas_Fotos - "sofa couch cat"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.