Gi stemmen din til noen som trenger det

Han trenger en stemme fordi han har glemt sin

Hun trenger en stemme fordi hun ikke har fått sin ennå

Han har aldri blitt hørt

1 300 000 mennesker kan ikke, vil ikke eller bruker ikke stemmen sin til valget. Enten fordi de ikke tror det nytter eller fordi de tror det de mener er verdt noe.

Poenget er at din stemme teller. Fagforbundet mener alle bør bruke stemmeretten sin - men vi mener også at det er viktig at du blir hørt.

Hvis du ikke blir hørt alene - kanskje vi kan bli hørt sammen? Når 355 000 medlemmer i Fagforbundet sier i fra - da blir vi hørt.

Bli medlem - bli hørt!

Han tror ikke han trenger

Hva er din unnskyldning? Gå og stem 9. september

Credits:

Created with images by husnil24 - "girl hijab smile" • 7739 - "portrait people sadness people man" • harveypekar84 - "Eve in high school" • Leroy_Skalstad - "people peoples homeless" • Robb North - "swings Empty" • Titoy'  - "People Walk ..." • SJJP - "portrait advertisement black and white"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.