Ryhmä Ajatuksia

Opiskelijat ovat ryhmän jäseniä. (S, M & K 2014)

Ryhmä tulee saada toimimaan yhdessä. → yhteistyö ja keskinäinen kunnioittaminen → henkilökohtaiset erot ja ominaisuudet toissijaisia. (S, M & K 2014)

Jokaisella ryhmällä on oma toiminnan tarkoitukseen liittyvä tehtävänsä. (K & L 2007)

Elämässä on jatkuvasti läsnä oikea ja väärä. Niiden rajapintoja on tutkittava läpi elämän. (S & S 2007)

Mitä tapahtuu ryhmälle, kun sen jäsen tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan; on oppimisensa asiantuntija? (S & S 2007)

Jäsen vaikuttaa maailmaan, näkee, tuntee ja aistii seuraukset samanaikaisesti aktiivisesti ja passiivisesti toimimalla. Tämä kokemus on merkityksellisyyden lähtökohta. (V 2008)

Kun ihminen ymmärtää itseään, hän kykenee ymmärtämään myös muita. (V 2008)

Ihminen tarvitsee toista ihmistä tullakseen omaksi itsekseen. Vrt. V 2008.
Created By
Maka L
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.