Generation Z - nycklarna till framtidens framgång

TEKNOLOGI, INFORMATION, PERSONLIGHET OCH UTVECKLING.

En helt ny generation av potentiella kandidater och nyckelpersoner, Generation Z. Den generation född mellan 1995-2010, är om bara några år helt ny på arbetsmarknaden och det gäller att redan nu förstå deras uppväxt, mönster och mål. Det finns många likheter mellan Generation Z och generationen innan den, som nu börjat etablera sig på arbetsmarknaden (kallade Mellenials, födda tidigt 1980-tal till tidigt 2000) men framför allt skillnader och nya sätt att tänka. Det är ett av våra primära mål att se till att Generation Z’s värderingar och mål lyfts fram i arbetet av rekrytering och bemanning och till hjälp i det arbetet har vi tagit fram några användbara nycklar för förståelse; teknologi, information, personlighet och utveckling.

Till skillnad från Mellenials som växte upp i takt med teknologins utveckling, så har Generation Z alltid haft tillgång till den och känner inte en värld utan smarta telefoner, surfplattor och datorer. Detta gör dem till den snabbaste generationen någonsin; i arbetet med många skärmar och bredare tillgång till information; så är alltid Generation Z personen redo för nya utmaningar och nya intryck. Att inte tappa personens intresse är av största vikt för företag idag om de vill behålla denne som kandidat. Genom aktiva uppdateringar och intresse av att i många olika kanaler nå ut till våra medarbetare attraherar vi denna nya generations nyckelpersoner. Vilket leder in oss på nästa punkt, vilket är information och dess värde.

Information och dess värde

Som en effekt av den teknologiska uppväxten finns ofta en misstänksamhet hos Generation Z emot företag. Därför är ärlighet, autenticitet och kontinuitet i kommunikationen till den yngsta generationen, ett vinnande koncept för att få deras förtroende. Vårt starka engagemang för samtiden och intresse för hållbarhet är två genuina exempel.

Personlighet

Personlighet, är nästa nyckelord i den knippa vi har för att förstå och attrahera denna generation. En skräck finns hos dessa unga personer idag, att inte deras personlighet ska passa på företaget eller den roll de kommer arbeta i. Därför är det viktigare än någonsin att understryka styrkan i en bredd av personligheter och erfarenheter. I vårt arbete med att rekrytera är alltid personlighet av högsta vikt så engagemanget ska kunna bli så stort som möjligt. Vid tillsättning av nyckelpersoner är det grundläggande att förstå kandidatens behov och att dennes personlighet ska passa rollen så bra som möjligt för att hitta rätt kompetens till rätt plats.

Utveckling

Betydelsen av utveckling är nästa nyckel. Generationer innan Z har haft ambitioner gällande personlig och professionell utveckling; men inte alls i samma utsträckning som Z. Förhoppningen hos denna generation att få utvecklas på sitt arbete är essentiell och utgör en betydande faktor till hur dessa personer kommer tänka inför sitt val av arbetsplats. En av de största källorna till utveckling anser vi är ansvar och detta arbetar vi aktivt för att alltid uppmuntra.

Slutsatsen är att Generation Z är mycket medveten om sin omvärld och om sina styrkor. Det är personer som kommer göra stor skillnad i en snabbt utvecklande värld och genom att skaffa oss förståelse för dem så generar vi nycklar till hur vi tillsammans ska arbeta för att aldrig sluta utvecklas.

Credits:

www.pexels.com

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.