Àtom Carla infante

DALTON

John Dalton va proposar que tota la matèria està composta de coses molt petites les que va anomenar àtoms. Això no va ser un concepte completament nou ja que els antics grecs Demòcrit (en particular) havien proposat que tota la matèria està composta de petits objectes, indivisibles (no poden ser dividides). Quan Dalton va proposar el seu model electrons i el nucli eren desconeguts.

  1. Tota la matèria està feta d'àtoms, i aquests petits són indivisibles (no pot separar-los) i indestructible (no es pot descompondre). Era la meitat dreta.
  2. Tots els àtoms d'un element donat són "el mateix" (bé, amb compte aquí - recordi que vostè sap més de Dalton va fer "El mateix" segueix treballant per al nombre de protons, però ara que sabem sobre els isòtops que és difícil de dir tots els àtoms de. un element són "el mateix" si es refereixen amb això idèntiques).
  3. Els compostos es formen quan dos o més tipus diferents d'àtoms s'uneixen químicament, i que fan és a dir, relacions predictibles fixos.
  4. Els àtoms no són destruïts durant les reaccions químiques, que s'acaba de reorganitzar una mica.
  5. Bé, pel que avui coneixem àtoms estan fets de parts més petites, i es pot descompondre-les en les reaccions nuclears (no químics), però en general Dalton creat una gran base de coneixements per al següent grup de científics atòmics per construir.

Thomson

Després que l'electró va ser descobert per JJ Thomson el 1897, les persones es van adonar que els àtoms estaven formats per partícules encara més petites del que es pensava prèviament. No obstant això, el nucli atòmic no s'havia descobert encara i pel que el "model de púding de pruna" va ser presentat en 1904. En aquest model, l'àtom està compost d'electrons negatius que suren en una "sopa" de càrrega positiva, igual que les prunes en un púding o panses en un pastís de fruites

El model de Thompson bàsicament diu que els àtoms són esferes (cookies) que té una, difusa càrrega global positiva (la massa per galetes) amb petits electrons negatius (xips) que apareixen a l'atzar en tot. En poques paraules, el concepte d'un nucli encara.

RUTHERFORD

Rutherford va dur a terme alguns experiments que van conduir a un canvi en les idees al voltant de l'àtom. El seu nou model descriu l'àtom com un nucli petit i dens, carregat positivament anomenat un nucli envoltat d'electrons més lleugers, amb càrrega negativa. Una altra forma de pensar sobre aquest model és que l'àtom es veu que és com un mini Sistema Solar on els electrons giren al voltant del nucli com els planetes que orbiten al voltant del sol. Una imatge simplificada d'això es mostra al costat. Aquest model es coneix de vegades com el model planetari de l'àtom.

Amb la prova que les càrregues positives es centralitzen en àtoms, Rutherford refinat model de J. Thompson. En lloc de mostrar una càrrega positiva global difusa, Rutherford va mostrar totes les càrregues positives realitzades en un nucli.

WEBGRAFIA

  • https://www.everythingmaths.co.za/science/grade-10/04-the-atom/04-the-atom-02.cnxmlplus
  • https://edtech2.boisestate.edu/lindabennett1/502/dalton.html.
  • https://edtech2.boisestate.edu/lindabennett1/502/thompson.html
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&profile=default&fulltext=Search&search=thomson+atom+model&uselang=ca&searchToken=6fqmssjbfbvo7xrre8ipazpnp

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.