meervoudige intelligentie

stageles: motieven .

->De leerlingen proberen een motief te creëren/ontwerpen op hun manier. Ze krijgen de kans om te kiezen wat ze juist willen doen.

de leerlingen leren door aan de hand van filmpjes het begrip motieven kennen.

OPDRACHT 1: Onderzoeken van soorten motieven = hoe zit een motief in elkaar. -> nadenken reflecteren. (REDENEER KNAP)

OPDRACHT 2: Motieven ruimtelijk gaan boetseren (BEELD/RUIMTELIJK KNAP)

OPDRACHT 3: Motieven ontwerpen en samen toevoegen tot één groot motief/patroon (MENSEN/SAMEN KNAP)

Credits:

Created with images by bodobe - "painting draw pencils"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.