Loading

Digital kompetens VT 2018 - föreläsning - Göteborgs universitet

Vad är digital kompetens? Innebär inte bara att programmera.

Jürgen Habermas - Sociala samspelskontexter.

Lärarens två huvudsakliga digitaliseringsuppdrag:

 1. Att lära eleverna hantera det digitala mediet på bra sätt.
 2. Att lära eleverna strategier för digital läsning.

Linda Lukas - föreläsning II

"Preparing kids for a world where every problem is a computer problem." - Linda Lukas

På 70-talet kunde ni som växte upp då röra en transistor, men det kan barnen som växter upp inte i vårt samhälle längre. På 80-talet kunde vi som växte upp då stänga av/på modem och höra uppringningen, men idag kan inte dagens elever och barn detta. Summa sumaris: barn som växer upp idag har inte samma grund i uppväxten hur det tekniska samhället fungerar.

Olika programmeringsspråk.

What did we learn?

"Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes".

Gör en dataselfielektion:

Write up the following info:

 1. 5 things you have searched online
 2. 4 things you have liked or given thmubs up to.
 3. 3 videos you have watched.
 4. 2 places you have been with a mobile phone.
 5. 1 person you have messaged with.
Linda önskar se undervisningen i följande steg enligt ovan på bilden - utifrån ett algoritmtänk.

Ulrihca Malmberg - Den digitala skolan - Praktik möter teori möter praktik - Föreläsning III

Klart att föreläsaren bjöd på humor... "Lärare behöver ingen utbildning för vi kan allt redan"

Värt att läsa: Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Utbildningsdepartementet. Bilaga till regeringsbeslutetet...

Svaga strategier att söka relevant fakta på nätet - negativa resultat (Ravizza, Habrick och Fenn 2011)

Hur ska jag värdera varje söklänk? Vad ska jag söka efter? När ska jag stanna?

Digitaliseringen i skolan har ökat arbetsbelastningen för lärare.

Fokusområden till 2022

 1. Digital kompetens
 2. Likvärdig tillgång och användning.

Torkel Klingberg: mer distraktion påverkar arbetsminne och koncentration. Fördel att läsa på papper framför skärm. Fördel läsa högt på skärm framför lyssna.

Några framgångsfaktorer...

 1. Förtrogenhet att använda digitala verktyg.
 2. Fokus på lärande.
 3. Lärarlett arbete, inte ensamarbete - nybörjare som får upptäcka saker själv kommer misslyckas. Använd steg-för-steg-metoder.
 4. Tydliga uppnåbara utmaningar.

Kristina Alexanderson: Digital kompetens är mer än programmering - Föreläsning IV

Kristina jobbar på Internetstiftelsen.

Vad ska vi lärare medvetandegöra för dessa barn?

Mellanstadiebarnen födda 2005-2007 : har aldrig levt i en verklighet utan YouTube.

Högstadiebarnen : har aldrig levt utan google.

Vad har barnen och vi för kunskaper om digitalisering?

När började InternetNär började digitaliseringen?

Digital kompetens handlar om att välja rätt verktyg för respektive problem.

Fakta - åsikter - sanningar och vilken världsbild vi får styrs av digital verktyg.

IIS har tagit fram materialet IIS Digitala lektioner som är ett fritt material för lärare.

Du kan använda materialet antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Lektionsmaterialet i pdf-format är fritt att använda, göra om och sprida och dela...

Credits:

Created with images by kellepics - "fantasy beach children"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.