NAPARAT SOMBATDEE

MY PROFILE

นางสาว นภารัตน์ สมบัติดี

กำลังศึกษาชั้นปีที่3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อเล่น บิว

เกิดวัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2538

ที่อยู่ 49/263 หมู่บ้านเมืองประชา ซอย27 ถนนหทัยราษฎร์37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510

เบอร์โทรศัพท์ 083-898-9695

อีเมลล์ ibeautybeauttjestmeplusplus@gmail.com

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานอดิเรก ฟังเพลง เล่นโซเชียล

กิจกรรมต่างๆ

กิจกกรมจิตอาสาที่สนามหลวง

กิจกรรมจิตอาสางานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดหนองปลาไหล จังหวัดกาญจนบุรี

นำอุปกรณ์การเรียนไปให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านกกเชียง จังหวัดสุพรรณบุรี

ศึกษาพฤติกรรมองค์กร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

ชื่อหนังสือ: แรงงานบนเส้นทางรัฐสวัสดิการ

ผู้แต่ง: โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

รายละเอียด: การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก็เพือเป็นการเปิดมุมมองถึงชีวิตผู้ใช้แรงงาน และเป็นเอกสารประกอบในการจัดสัมมนาอบรมของโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึงได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (อียู)

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.