Loading

Kielillä leikiksi SavonlinnAn normaalikoulu uef

Kielillä leikiksi 2017-2018

Kielillä leikiksi-hanke on OPH:n osittain rahoittama Uusi peruskoulu-ohjelmaan kuuluva kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseeen ja lisäämiseen liittyvä hanke. Savonlinnan normaalikoulussa jo syksyllä 2012 aloitettua varhennetun englannin kielen opetuksen asemaa vahvistetaan tarjoamalla 1. ja 2. luokan oppilaille 1,5 vuosiviikkotuntia englannin opetusta. Varhennetun englannin opetuksen lisäksi oppilaille mahdollistettaan saksan, ranskan, venäjän ja ruotsin kieleen tutustuminen. Tämä toteutetaan työpajojen, teemaviikkojen ja projektien avulla sekä erityisesti lisäämällä eri oppiaineiden ja eri ikäisten oppijoiden välistä yhteistyötä.

Kaikilla koulumme oppilailla, opettajilla sekä opetusharjoittelijoilla on käytössään henkilökohtaiset tabletlaitteet. Koulumme on vahvasti oppimisteknologiasuuntautunut ja saanut kansainvälisen tunnustuksen kehittämistyöstä (Apple Distinguished School). Kielillä leikiksi-hankeessa kehitetään toimintamalleja ja työtapoja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen kielikasvatuksessa.

Hankkeen yleistavoitteet

 • Savonlinnan normaalikoulussa jo syksyllä 2012 aloitettua varhennetun englannin kielenopetuksen asemaa vahvistetaan tarjoamalla 1. ja 2. luokan oppilaille 1,5 vuosiviikkotuntia valtioneuvoston asetuksessa 422/2012 määritellyn vähimmäisviikkotuntimäärän ylittävänä opetuksena.
 • Kielillä leikiksi- hankkeen turvin koulun alkuopetuksen oppilaille järjestetään mahdollisuuksia tutustua pätevän tai natiiviopettajan johdolla saksan, ranskan, venäjän ja ruotsin kieleen työpajojen, teemapäivien ja -viikkojen sekä projektien avulla. Oppilaat pääsevät aloittamaan omaa kielipolkuaan toiminnalisesti ja leikin kautta.
 • Savonlinnan normaalikoulun opetushenkilöstö saa mahdollisuuksia kehittää varhennettuun kielenoppimiseen ja monikielisyyteen liittyvää osaamista.
 • .Savonlinnan normaalikoulun kieltenopettajat järjestävät Savonlinnan talousalueen kielten- ja luokanopettajille kouluttautumismahdollisuuksia mm. Ipeda-koulutuspäivillä marraskuussa 2017 sekä teso/veso-koulutuspäivänä.
 • Savonlinnan normaalikoulussa kehitetään malli oppimisteknologian tehokkaaseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen varhennetussa kielenopetuksessa ja kielikasvatuksessa.

Pohjoismaisten kielten viikko

Oppilaisiin liittyvät tavoitteet:

 1. Kielitietoisuuden ja monikielisyyden vahvistaminen. Eri kielet (englanti, saksa, ranska, venäjä ja ruotsi) tulevat tutuiksi, lasten kielelliset taidot ja valmiudet kehittyvät. Päämäärätietoista kieltenopetusta sovelletaan ikäluokalle sopivaksi.
 2. Tutustutaan eri kulttuureihin: kulttuurien ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan uusia tapoja sekä opitaan arvostamaan kielellisiä ja kulttuurisia eroavaisuuksia.
 3. Oppilaita motivoidaan ja sitoutetaan kielten arvostamiseen ja opiskeluun.
 4. Rohkaistaan oppilaita opiskelemaan kieliä ja lisätään motivaatiota opiskella useampia kieliä.
 5. Oppilaiden osallisuuden sekä oppijalähtöisten, toiminnalisten ja motivoivien työtapojen lisääminen.

Lehtoreihin liittyvät tavoitteet:

 1. Luodaan Savonlinnan normaalikoulun lehtoreille mahdollisuuksia kehittää varhennettuun kielenoppimiseen ja monikielisyyteen liittyvää pedagogista osaamista.
 2. Tarjotaan lehtoreille resurssia kehittää oppimisteknologiaan liittyen toimintamalleja, jotka tukevat varhennettua kielenoppimista.

Koko kouluun liittyvät tavoitteet:

 1. Opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään jatkuvasti ja huomioidaan koulun toimintakulttuurissa kielitietoiset toimintatavat.
 2. Monikielisyys tukee ops2016 toteuttamista ja edistää eri oppiaideiden välistä integraatiota.
 3. Kielitietoinen ja varhennettu kielenopetus tukee ja vahvistaa Savonlinnan normaalikoulun taito- ja taideaineprofilaatiota.

Sidosryhmiin liittyvät tavoitteet:

 1. Itä- Suomen yliopiston luokanopettajaopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus Pro gradu- tasoisen ja kandidaatin töihin liittyvän tutkimuksen tekemiseen osana Kielillä leikiksi-hankkeen dokumentointia ja levittämistä.

Hankkeen tapahtumia

15.5. 2017 Uusi peruskoulu - ohjelma, Kärkihanke 1: kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen, Aloitusseminaari Helsinki Paasitorni. Osallistujat Sanna Metsälä ja Katarina Liljeqvist

Islanti-työpajat

Islantilaissyntyinen Áslaug Hersteinsdottir-Hölttä pitämässä työpajoja 6-8-luokkalaisille Savonlinnan normaalikoulussa maanantaina 2.10.2017. Áslaug vieraili koulussamme SvenskaNu.fi-sivuston kautta ja antoi oppilaille mallia monikielisyydestä ja siitä, kuinka islannin ja ruotsin kielen sanat ovat varsinkin kirjoitettuna melko samannäköisiä. Oppilaat saivat maistella islannin kieltä, kuunnella ja arvailla sanoja, vertailla kieltä muihin kieliin, kuulla Islannin kansantaruista ja kulttuurista sekä katsella kuvista ja videoilta upeita maisemia. Jokainen luokka oli etukäteen kirjoittanut vieraallemme kysymyksiä, jotka he sitten vuorotellen kysyivät häneltä ruotsiksi. Sain taas olla ylpeä oppilaistamme ja tästä jäi varmasti mieleenpainuva kulttuurikokemus meille kaikille. Tusen tack och på återseende!

Digioppimisen areena, OPH, Messukeskus 7.-8.12.2017.

Pohjoismaisten kielten teemaviikko, vko 45

Kieliviikko (ranska, saksa, venäjä, englanti) viikolla 15

Mentaalivalmentaja Christoph Treier kouluttamassa opettajia.
Kieliviikko huomioitiin koulun ruokalassa.
Ysiluokkalaiset saksan opiskelijat pitämässä työpajaa alaluokkalaisille.
Koulun kirjastossa on järjestetty näyttelyitä teemaviikoilla.

Hankkeen ohjausryhmä

Lehtori Sanna Metsälä (varhennettu englanti)

Lehtori Katarina Liljeqvist (ruotsi)

Lehtori Nita Kuutila (ranska)

Lehtori Tuija Pakarinen (saksa ja englanti)

Perusasteen rehtori Heli Lepistö

Lisätietoja

Lehtori Sanna Metsälä ja lehtori Katarina Liljeqvist

sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi

Savonlinnan normaalikoulu, Itä-Suomen yliopisto

Kuninkaankartanonkatu 5 57100 Savonlinna

Credits:

Created with images by Alexas_Fotos - "play stone colorful smilies funny faces figures" • flickingerbrad - "student ipad 014"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.